ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №16

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.12.2016 ГОД.

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №351

 

 

 

           

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 124, ал.2 и ал.3  и чл.127, ал.1 от Закона за публичните финанси, Общински съвет - Хасково извършва промяна по бюджета на Община Хасково за 2016г., както следва:

 

  1. Приема Корекция на Разчета за финансиране на капиталовите разходи, със собствени средства за 2016г. на Община Хасково, както следва:

 

Параграфи

Предвидено

Да стане

Разлика в лв.

1.

§51-00 Основен ремонт

2 201 881

2 201 881

0

2.

§52-00 Придобиване на ДМА

1 426 687

1 447 087

20 400

3.

§53-00 Придобиване на НМА

37 500

37  500

0

4.

§54-00 Придобиване на земя

5 000

5 000

0

5.

§55-00 Капиталови трансфери

90 780

90 780

0

 

Общо по бюджета за 2016г.

3 761 848

3 782 248

20 400

 

 

 

  1. Приема Корекция на Разчета за финансиране на капиталовите разходи, които ще бъдат извършени със средства от други източници за 2016 година на Община Хасково, както следва:

 

Параграфи

Предвидено

Да стане

Разлика в лв.

1.

§51-00 Основен ремонт

4 955 267

11 955 267

7 000 000

2.

§52-00 Придобиване на ДМА

72 421 858

72 421 858

    0

3.

§53-00 Придобиване на НМА

     695 000

    695 000

    0

 

Общо по бюджета за 2016г.

78 072 125

85 072 125

7 000 000

 

 

       

        

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

                                              

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                                                     

                       /Таня Захариева/