ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №16

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.12.2016 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №350

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково реши:

  1. Учредява безвъзмездно право на ползване на Български червен кръст на Република България, чрез Областен съвет – Хасково, върху следния имот, общинска собственост:

1. Част от сграда Обществена къпалня, кв.”Република”, представляваща Помещение с площ 39,20 кв.м., при следните условия:

1.1. Срок за ползване – от 05.01.2017г. до 31.03.2017г.

1.2. Имотът да се предаде за ползване с протокол–опис. След изтичане срока на договора, имота следва да бъде предаден във вида, в който е приет.

1.3. Да не отдава имота под наем или за съвместно ползване с трети лица;

1.4. Да заплаща за своя сметка всички консумативни разходи по време на ползване на имота.

 

        ІІ. Упълномощава Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно ползване.

 

                                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

                                              

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                                                    

                          /Таня Захариева/