ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №16

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.12.2016 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №347

 

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, Общински съвет – Хасково предлага на Президента на Република България ДА НЕ ОПРОСТИ дължимите частни държавни вземания на А.С.П., с адрес: с.Б., община Х., представляващи задължения по сключен Договор с Държавен фонд „Земеделие” за предоставяне на помощ de minimis за закупуване на фураж за изхранване на животни в размер  на 11 584 лв., от които 10 960 лв. – главница, 624 лв. – лихва за времето от 17.06.2008 г. до 31.10.2008 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 31.10.2008 г. до окончателното изплащане на сумата и деловодни разноски в размер на 523 лв., за които суми е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.417 от ГПК по ч.гр.д. №33682/2008 г. по описа на РС – София. 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

                                              

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                                                    

                           /Таня Захариева/