ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №16

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.12.2016 ГОД.

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №345

 

 

           На основание чл.111, чл.112, ал.1, т.1 и т.2 и чл.113, чл.114, ал.1, чл.193, ал.3 и ал.4 от Закона за горите, във връзка с чл.21 , ал.1 , т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши:

      

1. Годишното ползване от горски територии, собственост на община Хасково за 2017 г. от да бъде в размер до 11 600 плътни куб.м. лежаща маса, както следва:

- до 1150 плътни куб.м. лежаща маса от иглолистни насаждения;

- до 10450 плътни куб.м. лежаща маса от широколистни насаждения.

 

2. Ползването на дървесина от горските територии, собственост на община Хасково да се осъществи съгласно чл.112, ал.1, т. 1 и 2 от Закона за горите:

2.1.чрез продажба на стояща дървесина на корен;

2.2.чрез възлагане на добив и продажба на добита дървесина.

 

3. Дейностите по чл.10, ал.1 и 75, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти да се възлагат чрез провеждане на открит конкурс или търг с тайно или явно наддаване.

 

4. Широколистната дървесина до 8250 плътни куб.м. по чл.71, ал.1, ал.2 от Наредбата да се продава по ценоразпис на населението. Кметовете на населени места да изготвят списъци на лицата, които желаят да закупят дърва за горене до 3(три) пространствени куб.м. на домакинство, по продажни цени съгласно т.5. В списъците да се впишат трите имена, постоянен или настоящ адрес по лична карта на не повече от един член на домакинство, както и количеството дървесина, което лицето има право да закупи по утвърдени цени от временен склад, както и сумите за услугата транспорт, товарене и разтоварване. Средствата за заплащането на дървесината, транспорта, товаренето и разтоварването да се организират и събират от кметовете на населените места съгласно график, обвързан с процедурите за добив на дървесина. Събраните суми по изготвените списъци след съгласуване със секретаря или ресорния заместник-кмет на община Хасково, се внасят в касата на ОП „Общинско лесничейство“ – гр.Хасково.

 

5. Утвърждава стойността на дървата за горене за населението, доставени до адрес в размер на 52,00 лв. без ДДС за 1 пр. куб.м. и на вършината в размер на 3 лв. без ДДС за 1 пр. куб.м. за твърди широколистни и в размер на 43.00 лв. без ДДС за 1 пр.куб.м. и на вършината в размер на 2 лв. без ДДС за 1 пр.куб.м. за меки широколистни и акация.

 

6. Нереализираната дървесина по списъци от населението и строителната дървесина от временен склад, да бъде продавана на юридически, физически лица и ЕТ по утвърден ценоразпис, съгласно т.8  и по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 

7. Във връзка с почистване на трасета под електропроводи, канали, просеки, пътища и др., отсичане на немаркирани дървета за предотвратяване на аварийни ситуации, цената да бъде, както следва:

- 37,00 лв. без ДДС за 1 пр.куб.м. широколистни дърва за горене;

- 23,25 лв. без ДДС за 1 пр.куб.м. широколистни дърва за горене без разходи за сеч, разкройване и извоз до временен склад;

- 3,00 лв. без ДДС за 1 пр.куб.м. вършина.

 

8. Определя цени за продажба на добита дървесина от временен склад без ДДС, както следва:

 

 

Сортименти

Твърди широколистни

лв./пл.м3

Меки широколистни и акация, лв./пл.м3

Топола

лв./пл.м3

Иглолистни

лв./пл.м3

едра строителна дървесина над 30

-

-

79,00

-

едра строителна дървесина 18-29

80,00

58,00

74,00

74,00

средна строителна дървесина 15-17

75,00

54,00

64,00

58,00

технологична дървесина от средна ІV и V клас

69,00

51,00

54,00

52,00

дребна строителна дървесина

69,00

51,00

54,00

49,00

технологична дървесина от дребна и дърва

69,00

51,00

54,00

49,00

ОЗМ

69,00

51,00

59,00

49,00

дърва за горене

69,00

51,00

54,00

49,00

вършина

9,00

6,00

6,00

3,00

 

9. Общински съвет – Хасково одобрява начални цени за възлагане на дейности, съгласно чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, както следва:

- сеч и извоз на дърва за горене и технологична дървесина до временен склад – 25,00  лв./пл.м3 без ДДС;

- сеч и  извоз на едра  и средна  строителна  дървесина  до  временен  склад – 22,00  лв./пл.м3 без ДДС;

- товарене, транспорт, разтоварване – 26,50 лв./пл.м3 без ДДС;

 

10. На основание чл.112, ал.1, т.1, чл.114, ал.1, чл.115, ал.1, т.1б от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, количество до 1150 плътни куб.м. лежаща маса от иглолистни насаждения и до 2200 плътни куб.м. лежаща маса от широколистни насаждения за 2017 г. да се извърши чрез продажба на стояща дървесина на корен с провеждане на търг с тайно или явно наддаване.

 

11. Определя начални цени без ДДС, за продажба на стояща дървесина на корен по вид и категория във връзка с т.10, както следва:

 

 

Сортименти

Твърди широкол.

лв./пл.м3

Меки широкол. и акация, лв./пл.м3

Топола

лв./пл.м3

Иглолистни

лв/пл.м3

Каламитетна маса от иглолистни

лв./пл.м3

едра строителна дървесина над 30

-

-

58,00

-

-

едра строителна дървесина 18-29

59,00

37,00

53,00

53,00

-

средна строителна дървесина 15-17

54,00

33,00

43,00

37,00

-

технологична дървесина от средна

44,00

27,00

30,00

28,00

-

дребна строителна дървесина

44,00

27,00

30,00

26,00

-

технологична дървесина

44,00

27,00

30,00

26,00

-

ОЗМ

44,00

27,00

35,00

26,00

19,00

дърва за горене

44,00

27,00

30,00

26,00

19,00

 

12. На основание чл.27, ал.1, т.1-4 от Наредбата за условията  и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост,  и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общински съвет – Хасково дава съгласие Кмета на Община Хасково да сключва договори с изпълнител, без да провежда открит конкурс или договаряне, когато е необходимо:

- спешно ограничаване на възникнали пожари, природни бедствия и производствени аварии;

- спешно отстраняване на последици от пожари, природни бедствия и производствени аварии и дейността следва да се извършва в едномесечен срок;

- извършване на неотложни дейности по предписание на лесозащитна станция, които следва да се извършват в едномесечен срок;

- дейностите, включени в обекта, да са свързани с научни цели и експерименти и да бъдат извършени от или с участието на ръководителя на научната задача или експеримента.

 

13. На основание чл.193, ал.3 и ал.4 от ЗГ, Общински съвет - Хасково определя служителите на ОП „Общинско лесничейство“ - Хасково и пенсионерите от това предприятие, да ползват 10  /десет/ пространствени куб.м. дърва за горене ежегодно срещу заплащане разходите за сеч и извоз до временен склад.

 

14. На всеки ползвател и на всяко превозно средство при транспортиране на дървесина (включително и вършина), добита от горски територии, собственост на община Хасково, се издава превозен билет на стойност 1,50 лв. без ДДС.

 

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

                                              

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/