ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №16

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.12.2016 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №337

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 и чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.4, ал.2, чл.8, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост,  Общински съвет - Хасково:

І. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 година и дава съгласие да бъде отдаден под наем имот - общинска собственост за срок до 10 /десет/ години:

Панелна сглобяема конструкция, с площ 125,00 кв.м., намираща се в парк “Брезите” (ПИ 77195.715.33 по КК на гр. Хасково), при начална месечна наемна цена 500,00 лв. без ДДС,  с условия за неговото поддържане. За поставяне на маси за консумация на открито, ще се заплаща допълнително такса, отделно от наемната цена, на основание издадено разрешително от съответната дирекция към Община Хасково.

В наемният договор да се включат клаузи за:

 • поддържане на озеленената площ, намираща се между улиците „Мадара”, „Щ. Вапцаров”, „Сливница” и „Г. Бенковски” с обща площ от 7388 м2;
 • залесяване по одобрен от Община Хасково проект. Попълване на растителността ежегодно;
 • полагане на настилка от ситна фракция на всички обходни и довеждащи алеи;
 • ремонт на стъпалата и подмяна на бетоновите плочи на северозападния подход към парка и тяхната поддръжка;
 • основен ремонт на съществуващата настилка от пелевунски плочи на централния подход откъм ул. „Мадара” и централната част на парка;
 • възстановяване на съществуващите 8 (осем) броя осветителни тела;
 • монтаж на 10 (десет) броя нови кошчета за отпадъци;
 • за целия период на действие на договора да се осигури:
 • поддържане на настилките, детските съоръжения, парковата мебел и осветителните тела;
 • обработка на озеленените площи и провеждане на дезакараризационни мероприятия;
 • поддържане на растителността и тревните площи – редовно косене, поливане, прекопаване, тесане и почистване.
 • Одобряване на конструктивни елементи като беседки, сенници и други, както и на всички поставяеми елементи – пейки, кошчета, ограждения, малки архитектурни елементи.
 • Поддържането и текущия контрол на площадките за игра, на подходите към тях и на съоръженията и елементите им се извършват от наемателя, който по всяко време носи отговорност за съответствието на площадката с изискванията на Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.
 • Да поддържа районното осветление, съгласно изискванията за техническа експлоатация, като отговаря за:
 • правилната и безопасна експлоатация на съоръженията за осветление.
 • Спазването на изискванията на Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (ДВ, бр. 49 от 2013 г.).
 • дейности свързани с експлоатация и ремонт на електрически инсталации да се извършват само от електротехнически персонал.

Да се предвидят и клаузи, които да гарантират изпълнение на всички ангажименти и задължения на наемателя:

 • Внасяне предварително на гаранция от наемателя.
 • Санкции при констатирано неизпълнение на задълженията и/или отнемане на гаранцията.

ІІ. Датите за провеждане на първоначални и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие и други допълнителни условия, да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за отдаване под наем на имот - общинска собственост.

 

 

 

 

       

       

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

                                              

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                                                     

                           /Таня Захариева/