ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №16

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.12.2016 ГОД.

 

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №335

 

 

 

         На  основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.174, ал.1, чл.176, ал.1, 2 и 3 и чл.196, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет - Хасково:

1.  ПРИЕМА Анализ на потребностите от подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на Община Хасково (по чл.196, ал.1 на Закона на предучилищно и училищно образование).

2.  ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Хасково да предостави приетия по т.1 Анализ  на Областния управител на област Хасково.

 

 

 

 

       

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

                                              

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                                                    

                           /Таня Захариева/