ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №16

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.12.2016 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №332

 

 

  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково:

1. Дава съгласие Община Хасково да разработи и подаде проектно предложение по процедура „Развитие на социалното предприемачество” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

2.  В случай на одобрение на проектното предложение по процедура „Развитие на социалното предприемачество” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., Общински съвет дава съгласие за предоставяне, ремонт и адаптиране на работните места за хора с увреждания на помещение, находящо се в комплекс за социални грижи Дом „Асен Златаров“, за времето на изпълнение на проекта и със срок до одобряване на окончателния доклад по проекта.

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                /Таня Захариева/