ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

С В И К В А М:

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

НА ШЕСТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА 16 ДЕКЕМВРИ 2016 ГОД./ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч. В ЗАЛА“ХАСКОВО”

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

         1. ПОЛАГАНЕ КЛЕТВА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК.

         2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 Г.

         3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВА В БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2017 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО, КАКТО И ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

         4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЕЗПЛАТНИ КАРТИ ЗА ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ НА ДЕЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИ ПРИДРУЖИТЕЛИ ЗА 2017 Г.

         5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ХАСКОВО (ПО ЧЛ.196, АЛ.1 НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ).

         6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ.21, АЛ.1, Т.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.  

         7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА ЧЛ.7 ОТ НАРЕДБА ЗА НАЧАЛНИЯ РАЗМЕР НА НАЕМНИ ЦЕНИ И ЦЕНИ ПРИ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПО РЕДА НА НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

         8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСКОВО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.245, АЛ.1 ОТ ЗОП.

         9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 Г. И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

         10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

         11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

         12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ПЧЕЛАР ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ПЧЕЛИН ВЪРХУ ЗЕМЯ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

         13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПОД НАЕМ НА СГРАДА ЗА ТРАУРНИ РИТУАЛИ, НАХОДЯЩА СЕ В УПИ І, КВ.5, СИЗ, ПО ПЛАНА НА ГР.ХАСКОВО.

         14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО:  ИСКАНЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ПО РЕДА НА ЧЛ.54 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ.

          15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

          16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪРВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОН НА 2016/2017 Г.

          17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА И НАЧИНА НА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО, КАКТО И НАЧАЛНИ И ПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ИГЛОЛИСТНА И ШИРОКОЛИСТНА ДЪРВЕСИНА ПО КАТЕГОРИИ.

         18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ЛИКВИДАЦИОНЕН БАЛАНС НА „АГРОПРОГРЕС – ХАСКОВО” ЕООД – ГР.ХАСКОВО – В ЛИКВИДАЦИЯ И ЗАЛИЧАВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

         19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРОЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИМИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ НА АНЕТА СЛАВОВА ПАНЧУГОВА.

         20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРОЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИМИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ НА ТОДОР ТЯНКОВ ТОДОРОВ.

         21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРОЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИМИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ НА ВЕЛИКО ПЕТРОВ ТОДОРОВ.

         22.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

 

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

 

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ, ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

На  12 декември 2016 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности   - 15.00 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика        - 17.30 ч.

 

 

 

На 13 декември 2016 г. /вторник/:

ПК по бюджет и финанси                                                - 17.00 ч.

 

ПК по  земеделието, горите и проблемите на селата       - 18.00 ч.

 

 

 

 

На 14 декември 2016 г. /сряда/:

ПК по образование, култура, вероизповедания                      - 15.00 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                         - 17.00 ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

    СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/