ДО             

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

 

                                               ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

                            от Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково

 

                    

ОТНОСНО:  Допълнение на чл. 21, ал.1, т.1 от Наредбата за определянето и

                   администрирането на местните такси и цени на услуги на

                   територията на община Хасково.

 

 

         Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

         Община Хасково притежава самостоятелни, закрити дървени къщички, в които има изградено електрозахранване и които се отдават под наем след издаване на разрешение за поставяне от „АГСИ“ при Община Хасково, по време на организирани мероприятия и на официални празници. Същите се поставят в пешеходната зона на Централна градска част, след заплащане на таксата по чл.21, ал.1, т.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, а именно:

 

         „Чл.21 /1/ За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито, включително за разполагане на маси, столове, витрини се събира такса на кв.м. с вкл.ДДС в зависимост от зоните, определени от Общински съвет – Хасково, както следва:

         1.На ден :

         - І – ва зона - 0.66 лв./кв.м.;

         - ІІ- ра зона - 0.36 лв./кв.м.;

         - ІІІ – та зона и местностите “Лесопарк Кенана”

         и “Младежки хълм” - 0.26 лв./кв.м.;

        - ІV-та зона и останалите местности и селата - 0.24 лв./кв.м.”

 

         Видно от Наредбата, за използването на закрита дървена къщичка в пешеходната зона на централна градска част (I-ва зона), ползвателят заплаща същата такса, която заплаща друг наемател за открита маса без електрозахранване.

         Във връзка с гореописаното, е необходимо да се приеме нова такса за използването на дървена къщичка в I-ва зона на град Хасково.

         Предвид изложеното предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното

 

 

                                                  Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

 

         На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет  - Хасково допълва  чл.21, ал.1, т.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, както следва:

 

         § 1Чл.21 /1/ За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито, включително за разполагане на маси, столове, витрини се събира такса на кв.м. с вкл.ДДС в зависимост от зоните, определени от Общински съвет – Хасково, както следва:

         1. На ден :

         - І–ва зона -  преместваеми дървени къщички с изградено електрозахранване, предоставени от община Хасково1.00 лв./кв.м.;

         - І–ва зона - 0.66 лв./кв.м.;

         - ІІ-ра зона - 0.36 лв./кв.м.;

         - ІІІ–та зона и местностите “Лесопарк Кенана”и “Младежки хълм” - 0.26      лв./кв.м.;

         - ІV-та зона и останалите местности и селата - 0.24 лв./кв.м.;

 

 

 

 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

         /Добри Беливанов/