ДО             

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

                                            ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

                  от Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково

 

                    

ОТНОСНО:  Изменение на чл.7 от Наредба за началния размер на наемните

                   цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на

                   Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост.

 

 

         Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

         Съгласно чл.7 от Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд се отдават срещу годишен наем от 8.00 лева на декар.  Наемните цени на общинските пасища и ливади изостават спрямо средното годишно рентно плащане, което е между 9.50 и 12.00 лева на дка годишно, съгласно доклад на Областна Дирекция „Земеделие“ – Хасково.

        Настъпили са изменения и в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, като при наемането на пасища, мери и ливади наемателят заплаща само допустимия слой за първите две години от договора. За да бъдат общинските наемни цени актуални, е необходимо те да бъдат променени.

        Предвид изложеното предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното

 

                                                  Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

         На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.14, ал.8 от ЗОС, Общински съвет – Хасково изменя чл.7 от Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, в частта отнасяща се за ливади и пасища, като текста придобива следния вид:

 

         § 1Чл. 7. Отдаването под наем на земеделски земи се извършва по цени на декар/годишно, както следва:

 

  • За ливади и пасища – 12.00 лв.”

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

             /Добри Беливанов/