ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №15

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.11.2016 ГОД.

 

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №327

 

 

 

1. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание, включващо и опорен план за изработване на ПУП на кв.645, 771, 772 и 780 по РП на гр.Хасково.

2. На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково приема решение за изработване на ПУП при условията на чл.16, ал.1 на кв.645, 771, 772 и 780 по РП на гр.Хасково.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

                                       СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                                                      /Таня Захариева/