ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №15

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.11.2016 ГОД.

 

 

     РЕШЕНИЕ №321

 

 

        1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗЗ, чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи и чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет – Хасково дава предварително съгласие за площадка и промяна предназначението на част от имот 000471, землище на с.Тракиец с НТП пасище.

        2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи и чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет – Хасково дава предварително съгласие за трасе и право на сервитут за изграждане на напорен водопровод под полски път с №109, землище на с.Тракиец. Съгласно заданието тръбопровода ще премине под полския път в стоманобетонов кожух.

        3. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план за застрояване на част от ПИ 000471, землище на с.Тракиец, за площадка и сградоцентрала за МВЕЦ „Тракиец” и парцеларен план за изграждане на напорен водопровод, минаващ през имоти 000097, 00014 и 109, землище на с.Тракиец.

 

 

       

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

                                       СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                                                      /Таня Захариева/