ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №15

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.11.2016 ГОД.

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №320

 

 

 

        1. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание, включващо и опорен план за изработване на ОУП на част от Община Хасково – гр.Хасково, с.Узунджово и техните землища.

 

        2. На основание чл.124, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково приема решение за изработване на Общ устройствен план, включващ и изготвяне на екологична оценка на част от Община Хасково – гр.Хасково, с.Узунджово и техните землища.

 

        3. На основание §13, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, Общински съвет – Хасково възлага на Кмета на Община Хасково да подготви документация за избор на изпълнител и за кандидатстване за финансиране от държавния бюджет на изработване на проекта за Общ устройствен план на част от Община Хасково.

 

 

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

                                       СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                                                      /Таня Захариева/