ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №15

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.11.2016 ГОД.

 

     РЕШЕНИЕ №318

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3, чл. 110, ал. 1, т. 3 и т. 5 от ЗУТ,

                                     ОДОБРЯВА

Подробен устройствен план – план за застрояване, план-схема и парцеларен план за електрозахранване за поземлен имот № 77195.515.31 по КК на гр.Хасково, (м. “Кемера”)

За поземлен имот № 77195.515.31 по КК на гр. Хасково (м. „Кемера“) се определя конкретно предназначение – „за производствени и складови дейности” при следните показатели:

- етажност – до 3 етажа, височина         до 10.00 м

  • плътност на застрояване (Пзастр.)         до 80%
  • коефициент на интензивност (Kинт.)    до  2.5
  • минимална озеленена площ (Позел.)             20%
  • начин на застрояване – свободно (е)

Линиите на застрояване и разположението на мрежите и сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

Съгласно чл.215 от ЗУТ Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез община Хасково пред Хасковския административен съд.

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

                                       СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                                                     /Таня Захариева/