ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №15

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.11.2016 ГОД.

 

 

     РЕШЕНИЕ №317

 

           І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и във връзка с процедура по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост и чл.319, ал.1 т.2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България , Общински съвет – Хасково дава съгласие Община Хасково да започне процедура по безвъзмездно придобиване в собственост на недвижими имоти, както следва:

1.Бивши казарми на ул.“Дунав“,до бул.“В.Левски“ и ул.“Ком“ № на ВР: 1493 Б, 1493 А:

 • Поземлен имот с идентификатор № 77195.710.190 по КК и КР на гр.Хасково,  с площ 38 510,00 (тридесет и осем хиляди петстотин и десет) кв.м., ведно с построените в имота сгради.
 • Поземлен имот с идентификатор № 77195.710.210 по КК и КР на гр.Хасково,  с площ 3 023,00 (три хиляди двадесет и три) кв.м.
 • Поземлен имот с идентификатор № 77195.710.208 по КК и КР на гр.Хасково,  с площ  9 864,00 (девет хиляди осемстотин шестдесет и четири) кв.м., ведно с построените в имота сгради.
 • Поземлен имот с идентификатор № 77195.710.209 по КК и КР на гр.Хасково,  с площ  1 066,00 (хилядя  шестдесет и шест )кв.м., ведно с построените в имота сгради.
 • Поземлен имот с идентификатор № 77195.710.207 по КК и КР на гр.Хасково,  с площ   49 309,00 (четиридесет и девет хиляди  триста и девет )кв.м., ведно с построените в имота сгради.

 

2.Бивши казарми „Щаб на дивизията“ на бул.“Г.С.Раковски“ и ул.“Дунав“:

 • Поземлен имот с идентификатор № 77195.710.203 по КК и КР на гр.Хасково,  с площ 425,00 (четиристотин двадесет и пет) кв.м.
 • Поземлен имот с идентификатор № 77195.710.220 по КК и КР на гр.Хасково,  с площ 11 713,00 (единадесет хиляди седемстотин и тринадесет ) кв.м., ведно с построените в имота сгради.
 • Поземлен имот с идентификатор № 77195.710.221 по КК и КР на гр.Хасково,  с площ 11 451,00 (единадесет хиляди четиристотин петдесет и един) кв.м., ведно с построените в имота сгради.
 • Поземлен имот с идентификатор № 77195.710.222 по КК и КР на гр.Хасково,  с площ 11 222,00 (единадесет хиляди двеста двадесет и два) кв.м., ведно с построените в имота сгради.
 • Поземлен имот с идентификатор № 77195.710.223 по КК и КР на гр.Хасково,  с площ 11 662,00 (единадесет хиляди шестстотин шестдесет и два) кв.м., ведно с построените в имота сгради.
 • Поземлен имот с идентификатор № 77195.710.224 по КК и КР на гр.Хасково,  с площ 1 370,00 (хиляда триста и седемдесет) кв.м.

 

3. Град Хасково, ул.«Дунав», ВР № 1492 - Поземлен имот с идентификатор № 77195.706.504 по КК и КР на гр.Хасково,  с площ 12 110,00 (дванадест хиляди сто и десет ) кв.м., ведно с построените в имота 19 сгради.

4. Град Хасково, ул.«Ком» 3, Поземлен имот с идентификатор №77195.710.195 по КК и КР на гр.Хасково,  с площ 6 603,00 (шест хиляди шестстотин и три ) кв.м., ведно с построената в него административна сграда.

 

5. Бивше летище, ВР №1755ч – Поземлен имот №000223, в землището на с.Малево, Община Хасково с площ 263 688,00 (двеста шестдесет и три хиляди шестстотин осемдесет и осем) кв.м.

6. ВР №2281 - Имот №864001, м.«Могилата», с.Узунджово, Община Хасково с площ 240 939,00 (двеста и четиридесет  хиляди деветстотин тридесет и девет) кв.м., ведно с построените в имота 8 сгради.

     

7. Град Хасково – местност «Халилово»:

 • ВР № 1495ч – 30 566 (тридесет хиляди петстотин шестдесет и шест) кв.м., ведно с построените в имота 19 сгради – ПИ №77195.375.23.
 • ВР № 1495ч – 31 482 (тридесет и една хиляди четиристотин осемдесет и два) кв.м., ведно с построените в имота 2 сгради – ПИ №77195.375.22.
 • ВР № 1495ч – 18 699 (осемнадесет хиляди шестстотин деветдесет и девет) кв.м., ведно с построената в имота 1 сграда – ПИ №77195.375.24

 

8. Град Хасково – местност «Кабаджа»: ПИ №77195.159.31 с площ 504 439.00 (петстотин и четири хиляди четиристотин тридесет и девет) кв.м., ведно с построените в имота 39 сгради.

 

2. Възлага на Кмета на Община Хасково да представи Искане за безвъзмездно придобиване на собствеността върху гореописаните недвижими имоти – частна държавна собственост по реда на чл.54 от ЗДС чрез Областния управител до Министъра на регионалното развитие и благоустройството за решение от Министерски съвет.

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

                                                   СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                                                      /Таня Захариева/