ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №15

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.11.2016 ГОД.

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №316

 

 

 

     1. На основание чл.21, ал.1, т.23  от ЗМСМА и чл.7, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост, Общински съвет – Хасково дава съгласие Кмета на Община Хасково да одобри Годишен план за ползване на дървесина за 2017 год. в горските територии собственост на Община Хасково, в размер на 11 600 пл.м3 /плътни метри кубични/ лежаща маса.

        2. На основание чл.115, ал.1, т.1б от Закона за горите и чл.38, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, Общински съвет – Хасково дава съгласие до една трета от годишният план за ползване на дървесина през 2017 г., да бъде продадена на местни търговци в размер на 3 350 плътни куб.м. лежаща маса, включваща 1150 куб.м. иглолистна и 2200 куб.м. широколистна дървесина.

 

 

 

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

                                       СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                                                      /Таня Захариева/