ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №15

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.11.2016 ГОД.

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №311

 

 

 

       

        На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1  от ЗОС, чл.35, ал.3 от ЗОС, чл.48 ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и чл.16 от Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково реши:

 

- Поземлен имот с идентификатор 77195.737.315 по КК на гр.Хасково (ул.“Заря“), целият с площ от  3 077,00 кв.м. се продава на  „Европа“ ООД, ЕИК 126080086 , управлявано от Алдин Арсениев Кременов за сумата от 307 700,00 лева без ДДС.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

                                       СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                                                      /Таня Захариева/