ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №15

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.11.2016 ГОД.

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №308

 

 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,  Общински съвет - Хасково изменя чл. 40 от Раздел VІ „Такси за технически услуги” от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, както следва:

 

§1. В разпоредбата на чл.40 се добавя нова т.1.5. със следното съдържание:

  1. Еднократно презаверяване на скица – 50 % от съответната цена, определена в  т.1.1 до т.1.3.

 

§2. Разпоредбата на чл.40, т.15 добива следната редакция :

15. Съгласуване и одобряване на технически и работни проекти

 А. За жилищни сгради: 1.00 лв. за 1 кв.м. , но не по-малко от 100 лв. и не повече от 1000 лв.

 Б. За нежилищни сгради: 2.00 лв. за 1 кв.м. РЗП , но не по–малко от 100 и не повече от 2000 лв.

 

§3. В разпоредбата на чл. 40, т.14 Г се променя определената за услугата цена:

14Г. За одобряване или отказ за одобряване на самостоятелни план-схеми и/или парцеларни планове, както и техните изменения за ВиК мрежи, електронни, съобщителни, електрически, топлопроводи, газопроводи, нефтопроводни и др.мрежи на техническата инфраструктура – 0.30 лв. за един линеен метър, но не по-малко от 50 лв. и не повече от 300 лв.

Срок: 30 дни

 

 

§4. В разпоредбата на чл.40, т.16 се променя определената за услугата цена:

 

16. Разглеждане, съгласуване и одобряване на проекти за    ремонт и реконструкция на В и К мрежи, електронни, съобщителни, електрически, топлопроводни, газопроводни, нефтопроводни и други мрежи на техническата инфраструктура, както и за нови ВиК мрежи: 1.00 лв. за един линеен метър, но не по-малко от 100 лв. и не повече от 600 лв.

 

 

§5. В разпоредбата на чл.40, т.19 се променя определената за услугата цена:

 

19. За съставяне на протокол и издаване на разрешение за засипване на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, съгласно чл. 74, ал. 2 от  ЗУТ: 1.00 лв. за един линеен метър, но не по-малко от 50.00 лв. и не повече от 200 лв.

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

                                       СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                                                      /Таня Захариева/