ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №15

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.11.2016 ГОД.

 

     РЕШЕНИЕ №305

 

        На основание чл.61 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково дава съгласие Община Хасково да подпише Споразумение за партньорство между кандидата и партньорите по Проект: „Пъстро етно!” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Приоритетна ос „Образователна среда за активно социално приобщаване“, процедура: BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на ученици от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ към МОН със следните партньори:

        1.НУ "Г. С. Раковски"

        2.ОУ „Христо Ботев” , с. Войводово

        3.СОУ „Св. Паисий Хилендарски“

        4. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Конуш

        5.ОУ „Любен Каравелов”, с. Узунджово

        6.ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Малево

        7.ОУ  „Н. Й. Вапцаров“ – Хасково

        8.ОУ ,,Христо Ботев”, с. Динево

        9.ОУ „Христо Ботев", с. Долно Големанци

        10.Спортно училище „Стефан Караджа”, гр.Хасково

        11.Фондация „Каузи”

        12.Сдружение Надежда

        13.ФОНДАЦИЯ „ИНСТИТУТ ЗА ПРАВО И ПРАВОСЪДИЕ“

        14.Спортен клуб "Слънце"

        15.Педагогическо сдружение "Креатив"

        16.Народно читалище "Н. Й. Вапцаров".

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

                                       СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                                                      /Таня Захариева/