ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 С В И К В А М:

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ПЕТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ

НА 25 НОЕМВРИ 2016 ГОД./ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч. В

ЗАЛА“ХАСКОВО”

 

 

                                                Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

         1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОБЩИНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТ „ПЪСТРО ЕТНО!” ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” КЪМ МОН.

         2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОМЕНИ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА, ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ, СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ И КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2016 Г.        

         3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: КОРЕКЦИЯ НА РАЗЧЕТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2016 Г.

         4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗДЕЛ VІ „ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ” ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

         5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДНИ ОБЕКТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

         6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

         7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩ СЕ НА УЛ. „ЗАРЯ” В ГР.ХАСКОВО.

         8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА.

         9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УПЪЛНОМОЩАВАНЕ ДИРЕКТОРА НА ОУ „ХР.СМИРНЕНСКИ” – ГР.ХАСКОВО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

         10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ  (ФПЧ10 И ПАВ) И ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ЗА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ДО 2020 Г.

         11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2017 ГОД. ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО, СЪГЛАСНО НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

        12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СГРАДА ЗА ТРАУРНИ РИТУАЛИ.

        13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИСКАНЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ПО РЕДА НА ЧЛ.54 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.319, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

         14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.515.31 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО (М. „КЕМЕРА”).

         15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ПЛАНА ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА КВ.13А И КВ.50, КВ. „БОЛЯРОВО”, ГР.ХАСКОВО.

         16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО:          РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАДАНИЕ И ОПОРЕН ПЛАН ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ОУП/ НА ЧАСТ ОТ ОБЩИНА ХАСКОВО И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ЧАСТ ОТ ОБЩИНА ХАСКОВО /ОУПО/.

         17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАДАНИЕ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ 000471, ЗЕМЛИЩЕ НА С.ТРАКИЕЦ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МВЕЦ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА НАПОРЕН ВОДОПРОВОД, МИНАВАЩ ПРЕЗ ИМОТИ 000097, 00014 И 109, ЗЕМЛИЩЕ НА С.ТРАКИЕЦ, ОБЩИНА ХАСКОВО.

         18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАДАНИЕ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.702.514, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ УПИ ІІ В КВ.1026 ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА ГР.ХАСКОВО.

         19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА И СЕРВИТУТИ ВЪРХУ ИМОТИ С НТП „ПАСИЩА, МЕРИ”, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗАСЕГНАТИ ОТ ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ВЛ 400 НV П/СТ „МАРИЦА-ИЗТОК” (РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ) – П/СТ „НЕА САНТА” (РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ) НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

         20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И ПЛАН-СХЕМА ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №042003, М. „ЯСАКА”, ЗЕМЛИЩЕ НА С.КОЗЛЕЦ, ОБЩИНА ХАСКОВО.

         21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА КВ.1 И КВ.63, С.МАЛЕВО, ОБЩИНА ХАСКОВО.

         22.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМИ И ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ №77195.127.6, №77195.128.1 И №77195.128.18, М. „ДЕРЕКЬОЙ ТОПРА”, ГР.ХАСКОВО.

         23.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАДАНИЕ И ОПОРЕН ПЛАН ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА КВ.645, 771, 772 И 780 ПО РП НА ГР.ХАСКОВО И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН.

         24.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ПЕРСОНАЛНА ПЕНСИЯ.

         25.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ПЕРСОНАЛНА ПЕНСИЯ НА ДЕТЕ.

         26.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ПЕРСОНАЛНА ПЕНСИЯ НА ДЕЦА.

         27.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ, ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

 

На  21 ноември 2016 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности   - 15.00 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика       - 17.30 ч.

 

 

На 22 ноември 2016 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                   - 16.00 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                                - 17.00 ч.

 

ПК по  земеделието, горите и проблемите на селата       - 18.00 ч.

 

 

На 23 ноември 2016 г. /сряда/:

ПК по образование, култура, вероизповедания               - 15.00 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                   - 17.00 ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

    СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/