ДО                                                   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Х А С К О В О

 

 

                       ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА

 

от  Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО:  Изменение на Раздел VІ „Такси за технически услуги” от Наредбата

                   за определянето и администрирането на местните такси и цени на

                   услуги на територията на Община Хасково.

                                  

          Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

         В чл.40 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково /наричана по-долу НАРЕДБАТА/, са предвидени такси за технически услуги за издаване на скици на поземлени имоти/урегулирани или неурегулирани, съответно в града, селата и такива, обхващащи повече от един квартал, както следва:

1.1.За издаване на скица за един поземлен имот /урегулиран или неурегулиран:

А.За града – 20.00 лв.

Б.за селата – 10.00 лв.Срок : 14 дни

Бърза услуга по т.А и т.Б – 20.00 лв.,    Срок: 3 работни дни

1.2.За издаване на скица за повече от един поземлен имот /в границите на един квартал/:

      А.За града и селата – 25.00 лв.

      Б.За селата – 15.00 лв.

      Срок: 14 дни

Бърза услуга по т.А и т.Б – 30.00 лв.,     Срок: 3 работни дни

1.3.За издаване на скица в обхват по-голям от един квартал:

А.За града и землище  - 10.00 лв. на квадратен дециметър, но не повече от 300 лв. за един лист с максимален формат АО+ (размери 90х150см).

Б. За селата – 5.00 лв. на квадратен дециметър, но не повече от 200 лв. за един лист с максимален формат АО+ (размери 90х150см)

Срок: 20 дни

Бърза услуга – 150.00 лв.,    Срок: 5 работни дни”

           

         Съществува непълнота в правната уредба на таксите по Наредбата, касаеща случаите на презаверяване на издадени вече скици, когато липсват изменения на плановете. За преодоляване на горната непълнота предлагам текстът на чл.40 да бъде допълнен с нова точка 1.5, която да регламентира таксата за презаверяване на скиците в размер на 50% от таксата по т.1.1 до т.1.3, а именно:

         „т.1.5. Еднократно презаверяване на скица – 50 % от съответната цена, определена в  т.1.1 до т.1.3.”

 

         В т.15 на чл.40 от НАРЕДБАТА са предвидени такси за одобряване или отказ за одобряване на инвестиционни проекти в подточка А и Б, както следва:

„А. За жилищни сгради и гаражи, вкл.пристройки, надстройки – на база РЗП:

- за І и ІІ зона на град Хасково             - 5.00 лв./кв.м.;

- за ІІІ, ІV и V зона и землищата

  на град Хасково                                – 2.50 лв./кв.м.;

- за селата   и землищата                   - 1.00 лв./кв.м.;

Б. За нежилищни сгради, вкл.пристройки, надстройки – на база РЗП:

- за І и ІІ зона на град Хасково             -10.00 лв./кв.м.;

- за ІІІ, ІV и V зона и землищата

 на град Хасково                                 -  5.00 лв./кв.м.;

- за селата   и землищата                   -  2.50 лв./кв.м.”

         Определеният размер на цени на услуги е в противоречие с принципа, залегнал в чл.4, ал.1, т.5 от същата Наредба, а именно: насърчаване на частния сектор в предоставянето на регламентираните в наредбата услуги. В случаите на одобряване например на инвестиционни проекти за производствени сгради с голяма квадратура, цената е несъизмеримо висока в сравнение с присъщите и необходими за съответната услуга административни и материално-технически разходи. Гореизложеното налага промяна на таксите, регламентирани в т.15 в посока тяхното намаляване, а именно:

         „15. Съгласуване и одобряване на технически и работни проекти:

 А. За жилищни сгради: 1.00 лв. за 1 кв.м. , но не по-малко от 100 лв. и не повече от 1000 лв.

 Б. За нежилищни сгради: 2.00 лв. за 1 кв.м. РЗП , но не по–малко от 100 и не повече от 2000 лв.”

 

           В НАРЕДБАТА, основно в раздел VІ – Такси за технически услуги са регламентирани таксите, които се събират от Общината при издаването на разрешения за изграждането и въвеждането в експлоатация на електронни съобщителни мрежи - т.14, т.16 и т.19 от чл.40, както следва:

        „.14Г За одобряване или отказ за одобряване на самостоятелни план-схеми и/или парцеларни планове, както и техните изменения за ВиК мрежи, електронни, съобщителни, електрически, топлопроводи, газопроводи, нефтопроводни и др.мрежи на техническата инфраструктура – 1000 лв.

Срок: 30 дни

 

         16. Разглеждане, съгласуване и одобряване на проекти за ремонт и реконструкция на В и К мрежи, електронни, съобщителни, електрически, топлопроводни, газопроводни, нефтопроводни и други мрежи на техническата инфраструктура, както и за нови В и К мрежи:

      Цена на услугата на база дължина на трасето L в метри:

А. L £ 100 м – 100 лв.

Б. 100 м < L £ 500 м – 250 лв.

В. 500 м < L£ 1000 м – 400 лв.,

Г. L > 1000 м – 600 лв.

Разглеждане, съгласуване и одобряване на проекти за нови електронни, съобщителни, електрически, топлопроводни, газопроводни, нефтопроводни мрежи, както и други такива, без нови В и К мрежи, на техническата инфраструктура:

За сградни отклонения, които се изпълняват от и за сметка на възложителя на основния строеж, който се захранва и остават негова собственост  – 1.00 лв., но не по малко от 50 лв.;

За общи мрежи и съоръжения и останалите видове сградни отклонения – 5.00 лв., но не по малко от 100 лв.;

            19. За съставяне на протокол и издаване на разрешение за засипване на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, съгласно чл. 74, ал. 2 от  ЗУТ:

         За сградни отклонения, които се изпълняват от и за сметка на възложителя на основния строеж, който се захранва и остават негова собственост – 1,00 лв./м, но не по малко от 50 лв.;

         За общи мрежи и съоръжения – 5,00 лв., но не по малко от 100 лв

 

През 2013 г. Европейската комисия започна процес на преглед и ревизиране на Регулаторната рамка в областта на електронните съобщения от 2009 г., с приемането на Препоръка на Комисията от 11 септември 2013 г. относно съгласувани задължения за недопускане на дискриминация и методологии за определяне на разходите, с цел насърчаване на конкуренцията и подобряване на средата за инвестиции в широколентова инфраструктура.

         В тази връзка е приета Директива 2014/61/ЕО5 на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи, която следваше да бъде транспонирана в националните законодателства на страните-членки до края на 2016 г

         Директивата цели стимулиране на изграждането на широколентови високоскоростни мрежи за достъп от следващо поколение чрез създаване на условия за намаляване на разходите за тяхното разгръщане. Нейните основни  разпоредби регламентират правото на операторите на електронни съобщителни мрежи на достъп до физическата инфраструктура на предприятията, предоставящи услуги за общо ползване (транспортна инфраструктура и преносната и разпределителна технически инфраструктури на енергоснабдяването, водоснабдяването, канализацията и др.). Налагат се изисквания за оптично вътрешносградно окабеляване на всички новостроящи се сгради и при основен ремонт на сгради. Предвиждат се кратки срокове за издаване на разрешения за строеж.

От 2013 г. до този момент националният ЗЕС беше изменян многократно, като промените не произтичат от изменения в регулаторната рамка на Европейско ниво. Едно от по-съществените изменения бе свързано с въвеждането на разпоредба за защита на крайните потребители при сключване на договори за доставка на телевизионни програми и правото им да прекратят индивидуалния договор в случаите на отпадане на телевизионна програма.

Глава седемнадесета „ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФРАСТРУКТУРА.ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ“ от Закона за електронните съобщения не е изменяна от 2011 год.

На общинско ниво материята, която е регламентирана към настоящия момент се отнася до таксите, които се събират от Общината при издаването на разрешения за изграждането и въвеждането в експлоатация на електронни съобщителни мрежи, установени в НАРЕДБАТА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково. Тези такси са въведени в периода 2009 год. – 2010 год. И са нереално високи цени. Действащите в момента високи такси, определени в раздел VІ от Наредбата, правят почти невъзможно подземното изграждане на електронни съобщителни мрежи, каквото е изискването на ЗЕС.

Поради тази причина град Хасково изостава значително в тази насока от други областни центрове като Пловдив, Стара Загора и Бургас, които създават подходящи условия за развитието на електронните съобщителни мрежи и съответно тяхното подземно изграждане.

Съобразно таксите, установени в раздел VІ, чл.40 от Наредбата, за изграждане на 1000 метра съобщителна мрежа разходите по т.14, т.16, т.18,т.19, т.20 биха били общо в размер на 12 630 лева, както следва:

- 100 лв. за одобряване на задание.

- 1000 лв. за одобряване на план схемата по одобреното задание.

- 1200 лв. за изготвяне на оценка за съответствие.

- 5000 лв., по 5 лв. на линеен метър за одобряване на проекта.

- 30 лв. за разрешение за разкопаване / всеки път когато се разкопава /

- 5000 лв., по 5 лв. на линеен метър за издаване на разрешение за засипване / след полагане на тръбите преди за се засипват/

- 300 лв. за въвеждане в експлоатация.

Освен тази сума се дължи и такса от 90 лв./кв.м. като гаранция за възстановяване.

Всички горепосочени такси се внасят в полза на Община Хасково без да се включва самата стойност на електронната съобщителна мрежа (необходими материали, техника, труд и др.п.).

Размерът на тези дължими такси противоречи на принципите, установени в чл.7 и чл.8 от Закона за местните данъци и такси, като основният принцип е, че „Местните такси се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата.”

 

Поради това и с оглед спазване принципите, залегнали в чл.4, ал.1, т.2 и т.5 от самата Наредба се налага промяна в Раздел VІ „Такси за технически услуги” от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.

Предложението е да се определи размер на таксите, който ще насърчи и ускори процеса на развитието на съобщителните мрежи и същите да се съобразят с приетите от други близки общини, които са ни изпреварили значително в тази насока. За сведение към Докладната записка е приложена Сравнителна таблица на цените на съответните услуги в някои общини, както и досегашните текстове на Раздел VІ „Такси за технически услуги”.

 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното:

 

                                                       Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,  Общински съвет - Хасково изменя чл. 40 от Раздел VІ „Такси за технически услуги” от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, както следва:

 

§1. В разпоредбата на чл.40 се добавя нова т.1.5. със следното съдържание:

 1. Еднократно презаверяване на скица – 50 % от съответната цена, определена в  т.1.1 до т.1.3.

§2. Разпоредбата на чл.40, т.15 добива следната редакция :

15. Съгласуване и одобряване на технически и работни проекти

 А. За жилищни сгради: 1.00 лв. за 1 кв.м. , но не по-малко от 100 лв. и не повече от 1000 лв.

 Б. За нежилищни сгради: 2.00 лв. за 1 кв.м. РЗП , но не по–малко от 100 и не повече от 2000 лв.

 

 

§3. В разпоредбата на чл. 40, т.14 Г се променя определената за услугата цена:

14Г. За одобряване или отказ за одобряване на самостоятелни план-схеми и/или парцеларни планове, както и техните изменения за ВиК мрежи, електронни, съобщителни, електрически, топлопроводи, газопроводи, нефтопроводни и др.мрежи на техническата инфраструктура – 0.30 лв. за един линеен метър, но не по-малко от 50 лв. и не повече от 300 лв.

Срок: 30 дни

 

 

§4. В разпоредбата на чл.40, т.16 се променя определената за услугата цена:

 

16. Разглеждане, съгласуване и одобряване на проекти за    ремонт и реконструкция на В и К мрежи, електронни, съобщителни, електрически, топлопроводни, газопроводни, нефтопроводни и други мрежи на техническата инфраструктура, както и за нови ВиК мрежи: 1.00 лв. за един линеен метър, но не по-малко от 100 лв. и не повече от 600 лв.

 

§5. В разпоредбата на чл.40, т.19 се променя определената за услугата цена:

 

19. За съставяне на протокол и издаване на разрешение за засипване на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, съгласно чл. 74, ал. 2 от  ЗУТ: 1.00 лв. за един линеен метър, но не по-малко от 50.00 лв. и не повече от 200 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         КМЕТ НА ОБЩИНА

         ХАСКОВО:

                  /Добри Беливанов/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    ДОСЕГАШНИ ТЕКСТОВЕ НА

РАЗДЕЛ VІ „ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

 

                                                            РАЗДЕЛ VІ

                                                 Такси за технически услуги

 

Чл.40 Размерът на таксите за технически услуги се определя, както следва:

1.1. За издаване на скица за един поземлен имот /урегулиран или неурегулиран:

А.За града – 20.00 лв.

Б.За селата – 10.00 лв.

Срок : 14 дни

Бърза услуга по т.А и т.Б – 20.00 лв.,    Срок: 3 работни дни

 

1.2.За издаване на скица за повече от един поземлен имот /в границите на един квартал/:

      А.За града и селата – 25.00 лв.

      Б.За селата – 15.00 лв.

            Срок: 14 дни

Бърза услуга по т.А и т.Б – 30.00 лв.,     Срок: 3 работни дни

 

1.3.За издаване на скица в обхват по-голям от един квартал:

А.За града и землище  - 10.00 лв. на квадратен дециметър, но не повече от 300 лв. за един лист с максимален формат АО+ (размери 90х150см).

            /изм. с Решение №86 от 03.02.2012 г./

Б. За селата – 5.00 лв. на квадратен дециметър, но не повече от 200 лв. за един лист с максимален формат АО+ (размери 90х150см)

Срок: 20 дни

Бърза услуга – 150.00 лв.,    Срок: 5 работни дни

            /изм. с Решение №86 от 03.02.2012 г./

 

            1.4. Когато към скицата по т.1.3. се прилага цифров модел /без семантични данни/, съответната такса по т.1.3. се увеличава с 50%.

2. За нанасяне на непълноти или грешки в одобрен кадастрален план /за териториите по §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР/:

А.За един поземлен имот – 100.00 лв.

Б.За повече от един поземлен имот в границите на един квартал – 150.00 лв.

 

3. За вписване само на собственост в разписен списък към кадастрален план /за териториите по §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР/:

За един поземлен имот – 10.00 лв.

 

4.За издаване на виза на основание чл.140 от ЗУТ /включително и скица за недвижим имот с указан начин на застрояване/:

А.За града – 50.00 лв.

Б.За селата – 20.00 лв.

Срок: 14 дни

При наличие на готова скица цената по т.А е 45 лв.; по т.Б е 15.00 лв.;

 

5.За презаверяване на скици за имоти по §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР, от издаването на които са изтекли 6 месеца – 5.00 лв.

Срок: 5 работни дни

Бърза услуга – 10.00 лв.,                     Срок: 2 работни дни

Експресна услуга – 15.00 лв.,             Срок: 1 работен ден

            /изм. с Решение №86 от 03.02.2012 г./

 

6.За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство: 20.00 лв.

Срок: 14 дни

         6 а. За издаване на удостоверение за установяване степен на завършеност на строеж или удостоверение по чл.202 от ЗУТ: 50.00 лв.

            Срок: 14 дни

            /доп. с Решение №274 от 06.03.2009 г./

            6 б. За издаване на удостоверение за търпимост или отказ за издаване на удостоверение за търпимост, съгласно §16, ал.1 от ПР на ЗУТ: 100.00 лв.

            Срок: 30 дни

/доп. с Решение №274 от 06.03.2009 г./

 

7.За издаване на разрешение за строеж или мотивиран отказ за издаване на разрешение за строеж: 30.00 лв.

      Срок: 7 дни след одобряване на инвестиционните проекти и подаване на искането.

       За издаване на разрешение за разкопаване по чл.72 от ЗУТ: 30.00 лв.

      Срок: 7 дни след подаване на заявление за искане за разкопаване.

/доп.с Решение №551 от 21.07.2006 г./

      7а За издаване на съгласувателно писмо за разкопаване, съгласно наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на елементите на техническата инфраструктура – 30.00 лв.

      Срок: 7 дни

/доп. с Решение №274 от 06.03.2009 г. и изм. с Решение №439 от 27.11.2009 г. /

 

      7б За вписване на забележка по чл.154, ал.5 от ЗУТ към издадено разрешение за строеж или мотивиран отказ за вписване на забележка по чл.154, ал.5 от ЗУТ към издадено разрешение за строеж – 30.00 лв.

      Срок: 7 дни/30 дни съгласно чл.144 /3/ от ЗУТ

/доп. с Решение №274 от 06.03.2009 г./

 

8.За издаване или отказ за Разрешение за поставяне и/или схема за поставяне на временни съоръжения или отказ за поставяне на временни съоръжения за търговия-маси, павилиони, кабини, рекламно-информационни елементи и др.: 30.00 лв.

Срок: 30 дни

 

 

         8 а. За издаване или отказ за Разрешение и схема за поставяне на поставяне на временни кампанийни преместваеми обекти по чл.4, ал.1, т.3 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Хасково – 20.00 лв.

 

         8 б. ОТМЕНЕН с Решение №274 от 06.03.2009 г.

 

9.За одобряване на проект за рекламно-информационен елемент и поставяеми съоръжения: 50.00 лв.

Срок: 30 дни

 

10. За разрешение за поставяне на външна реклама, информационно-указателни табели, без електрозахранване, разположена на /над/ сгради, съоръжения и терени общинска собственост – транспаранти, надписи, рекламно-информационни елементи върху сгради, имоти и съоръжения общинска собственост, крайпътни реклами закрепени неподвижно, рекламни пана, закрепени върху фасадата или на тротоара пред жилищни, търговски, производствени и други сгради, обекти и съоръжения общинска собственост – 15.00 лв. на кв.м. на месец. Срок: 30 дни

         /изм.с Решение №636 от 22.12.2006 г./

 

10а: За разрешение за поставяне на външна реклама без електрозахранване, разположени на сгради, съоръжения и терени, които не са общинска собственост – транспаранти, указателни табели и рекламно-информационни елементи върху сгради, имоти и съоръжения, които не са общинска собственост; крайпътни реклами закрепени неподвижно, рекламно-информационни пана, разположени върху жилищни, търговски, производствени и други сгради, обекти и съоръжения, които не са общинска собственост – 10.00 лв. на кв.м. на месец. Срок: 30 дни

         /изм. с Решение №636 от 22.12.2006 г./

/т.10а – ОТМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ №500 ОТ 13.12.2010 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ХАСКОВО/

 

            10б: За разрешение за поставяне на РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ (РИЕ) – представляващ текст, обемна форма или изображение, без електрозахранване или с електрозахранване от собствен обект, закрепен върху сграда и когато сградата /обекта/ не е общинска собственост – 50.00 лв. – еднократно.

            Срок: 30 дни

            /изм. с Решение №636 от 22.12.2006 г.  и  Решение №86 от 03.02.2012 г./

 

 

11. За разрешение за поставяне на рекламно-информационен елемент с електрозахранване, разположен на сгради, съоръжения и терени, които не са общинска собственост, с използване на електрозахранване от собствен обект – светещи рекламно-информационни елементи върху сгради и съоръжения, осветени рекламно-информационни пана и касети разположени върху фасадата или в имота пред жилищни, търговски, производствени и други сгради, обекти и съоръжения с  използване на електрозахранване от собствен обект или друг собствен източник, който не е на община Хасково – 10.00 лв. на кв.м. на месец. Срок: 30 дни

         /изм. с Решение №636 от 22.12.2006 г./

/т.11 – ОТМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ №500 ОТ 13.12.2010 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ХАСКОВО/

 

11а. За разрешение за поставяне на рекламно-информационен елемент с електрозахранване, разположен на сгради, съоръжения и терени, които не са общинска собственост, с използване на електрозахранване от общински обект или друг източник на община Хасково – светещи рекламно-информационни елементи върху сгради и съоръжения, осветени крайпътни реклами, закрепени неподвижно, осветени пана и касети, осветени рекламно-информационни пана и касети разположени в имота или фасадата на жилищни, търговски, производствени и други сгради, обекти и съоръжения, които не са общинска собственост с използване на електрозахранване от общински обект или друг източник на община Хасково – 15 лв. на кв.м. на месец.

            Срок: 30 дни

            /изм. с Решение №636 от 22.12.2006 г./

/т.11а – ОТМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ №500 ОТ 13.12.2010 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ХАСКОВО/

 

            11б. За разрешение за поставяне външна реклама с електрозахранване, разположена на сгради, съоръжения и терени общинска собственост, с използване на електрозахранване от собствен обект или друг собствен източник – светещи рекламно-информационни елементи върху сгради и съоръжения, осветени крайпътни реклами закрепени неподвижно, осветени пана и касети, осветени рекламно-информационни пана и касети, разположени в имота или фасадата на жилищни, търговски, производствени и други сгради, обекти и съоръжения, които са общинска собственост с използване на електрозахранване от собствен обект или друг източник, който не е на община Хасково – 15.00 лв. на кв.м. на месец.

         Срок: 30 дни

         /изм. с Решение №636 от 22.12.006 г./

 

         11в. За разрешение за поставяне на външна реклама с електрозахранване, разположена на сгради, съоръжения и терени, общинска собственост с използване на електрозахранване от общински обект или друг източник на община Хасково - осветени надписи, осветени рекламно-информационни елементи, осветени указателни табели, осветени крайпътни реклами, осветени пана и касети, осветени рекламно-информационни пана и касети разположени на/в имот общинска собственост, върху фасадата или на тротоара пред жилищни, търговски, производствени и други сгради, обекти и съоръжения общинска собственост с използване на електрозахранване от общински обект или друг източник на община Хасково - 20.00 лв. на кв.м. на месец. Срок: 30 дни

            /доп. с Решение №636 от 22.12.2006 г./

 

12.За извършване на проверка установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа /чл.159 от ЗУТ/: 150.00 лв. /изм. с Решение №646 от 26.01.2007 г./

            Срок: 7 дни

 

13.За издаване на мотивирано предписание за изменение на ПУП или разрешение за изготвяне на ПУП или отказ за издаването им, както и удължаване на срок: 50.00 лв.

- При придружаване на заявлението с актуална скица – 45.00 лв. Срок: 30 дни

         /изм. с Решение №274 от 06.03.2009 г./

 

 

            13 А. За издаване на разрешение за изготвяне на Комплексен инвестиционен проект или отказ за издаването им, както и удължаване на срок по издадено такова: 65.00 лв.

            - При придружаване на заявлението с актуална скица – 60.00 лв.

            Срок: 30 дни

            /доп. с Решение №274 от 06.03.2009 г./

 

            14. За одобряване на задание за изготвяне на подробен устройствен план – 100.00 лв. /доп. с Решение №387 от 25.09.2009 г./

 

14 А. За одобряване или отказ за одобряване на ПУП /ПЗ, ПР, ПРЗ, план схеми и парцеларни планове/ и/или РУП, и измененията им за имоти в урбанизираните територии, както и имоти извън урбанизираните територии с бъдещо предназначение за жилищно застрояване:

- ниско застрояване – 300 лв.

- средно застрояване – 500 лв.

- високо застрояване – 1000 лв.

Срок: 30 дни

/изм. с Решение №274 от 06.03.2009 г./

 

14 Б. За одобряване или отказ за одобряване на ПУП /ПЗ, ПР, ПРЗ, план схеми и парцеларни планове/ и/или РУП, и измененията им за имоти в урбанизираните територии, както и имоти извън урбанизираните територии с бъдещо предназначение за обществено обслужване, производствени, складови нужди, смесено предназначение и др. без описаните в т.14А:

- ниско застрояване – 500 лв.

- средно или високо застрояване – 1000 лв.

- ниско застрояване в селата – 300 лв.

Срок: 30 дни

 /изм. с Решение №274 от 06.03.2009г./

 

14В За одобряване или отказ за одобряване само на изменение на План за регулация на основание §8 от ПР на ЗУТ:

- за града – 300 лв.

- за селата – 100 лв.

Срок: 30 дни

/доп. с Решение №274 от 06.03.2009 г./

 

14Г За одобряване или отказ за одобряване на самостоятелни план-схеми и/или парцеларни планове, както и техните изменения за ВиК мрежи, електронни, съобщителни, електрически, топлопроводи, газопроводи, нефтопроводни и др.мрежи на техническата инфраструктура – 1000 лв.

Срок: 30 дни

/доп. с Решение №274 от 06.03.2009 г./

 

14Д За одобряване или отказ за одобряване само на План за регулация или изменение на План за регулация до три поземлени имота – 100 лв.

Срок: 30 дни

            /доп. с Решение №86 от 03.02.2012 г./

 

 

15. За одобряване или отказ за одобряване на инвестиционни проекти, се заплащат следните цени:

А. За жилищни сгради и гаражи, вкл.пристройки, надстройки – на база РЗП:

- за І и ІІ зона на град Хасково                       - 5.00 лв./кв.м.;

- за ІІІ, ІV и V зона и землищата

  на град Хасково                                     – 2.50 лв./кв.м.;

- за селата  и землищата                                  - 1.00 лв./кв.м.;

Б. За нежилищни сгради, вкл.пристройки, надстройки – на база РЗП:

- за І и ІІ зона на град Хасково                       -10.00 лв./кв.м.;

- за ІІІ, ІV и V зона и землищата

 на град Хасково                                      -  5.00 лв./кв.м.;

- за селата  и землищата                                  -  2.50 лв./кв.м.

/изм. с Решение №646 от 26.01.2007 г. и доп. с Решение №274 от 06.03.2009 г./

 

В. За преустройство и реконструкция без и с конструктивни промени – на база РЗП - 30% от т.А и т.Б /не по-малко от 100.00 лв. и не повече от 5 000 лв./ /изм. с Решение №646 от 26.01.2007 г./

 

Г. За одобряване на технически или работен проект, който е част от комплексен инвестиционен проект – 130% от т.15А,т.15Б и т.15В /не по-малко от 30.00 лв./ /изм. с Решение №274 от 06.03.2009 г. и Решение №387 от 25.09.2009 г./

 

Д. За одобряване на проекти по чл.202 от ЗУТ – 10% от т.15А и т.15Б /не по-малко от 100.00 лв./ /изм. с Решение №646 от 26.01.2007 г. и Решение №387 от 25.09.2009 г./

 

Е. За одобряване на проекти по чл.145, ал.5 от ЗУТ – на база РЗП – 10% от т.А, т.Б и т.В /не по-малко от 100 лв. и не повече от 5 000 лв./

/изм. с Решение №646 от 26.01.2007 г./

 

Ж. За узаконяване на строежи по §184 от ЗУТ, т.А, Б и В – на база РЗП – 1.50 лв./кв.м. /не по-малко от 300 лв./ /изм. с Решение №646 от 26.01.2007 г./

 

З. За одобряване на проекти на основание чл.154 от ЗУТ – на база РЗП на изменението съгласно т.15А, 15Б и 15В  /не по-малко от 100 лв. и не повече от 10 000 лв./ /изм. с Решение №646 от 26.01.2007 г./ Срок: 30 дни

 

И.За одобряване и/или съгласуване на идейни проекти на основание чл.141 или чл.142 от ЗУТ – на база РЗП - 30% от т.15А, т.15Б, т.15В. Срок: 30 дни

 

         К. За самостоятелни проекти по части ВП /вертикална планировка/ и благоустрояване – на база площ, за която се извършва съответно вертикално планиране или благоустрояване – 0.10 лв./кв.м., но не по-малко от 20 лв.

         Л. За огради, за които се изисква представяне на проект – 0.20 лв./м, но не по-малко от 20 лв.

            /доп. с Решение №256 от 25.02.2005 г./

 

            М. За одобряване на допълнителни проекти към вече издадено разрешение за строеж:

         - по чл.142 от ЗУТ – съгласно т.15 А, т.15Б и т.15В.

            - по чл.144 от ЗУТ – на база РЗП 20% от т.15А, т.15 Б и т.15 В, не по-малко от 100.00 лв.

         /доп. с Решение №274 от 06.03.2009 г./

 

         Н. За съгласуване и одобряване на комутационни, радиорелейни и базови станции: 1000.00 лв./станция.

         /изм. с Решение №86 от 03.02.2012 г./

 

            О. За съгласуване и одобряване на други съоръжения – на база ЗП: 5.00 лв./кв.м., но не по-малко от 300.00 лв.

         /доп. с Решение №86 от 03.02.2012 г./

 

         П. За одобряване на инвестиционен проект за фотоволтаична централа: 0.30 лв./кв.м., но не по-малко от 300 лв.

            /доп. с Решение №617 от 27.08.2010 г./

         Забележка: Площта върху която се определя таксата е сборът от вертикалните проекции на всички фотоволтаични модули, участващи в системата. При фотоволтаични системи от тип “следящи”, се приема максимално възможната вертикална проекция.

 

         16. Разглеждане, съгласуване и одобряване на проекти за ремонт и реконструкция на В и К мрежи, електронни, съобщителни, електрически, топлопроводни, газопроводни, нефтопроводни и други мрежи на техническата инфраструктура, както и за нови В и К мрежи:

Цена на услугата на база дължина на трасето L в метри:

А. L £ 100 м – 100 лв.

Б. 100 м < L £ 500 м – 250 лв.

В. 500 м < L£ 1000 м – 400 лв.,

Г. L > 1000 м – 600 лв.

Разглеждане, съгласуване и одобряване на проекти за нови електронни, съобщителни, електрически, топлопроводни, газопроводни, нефтопроводни мрежи, както и други такива, без нови В и К мрежи, на техническата инфраструктура:

За сградни отклонения, които се изпълняват от и за сметка на възложителя на основния строеж, който се захранва и остават негова собственост  – 1.00 лв., но не по малко от 50 лв.;

За общи мрежи и съоръжения и останалите видове сградни отклонения – 5.00 лв., но не по малко от 100 лв.;

 

/изм. с Решение №274 от 06.03.2009 г., Решение №439 от 27.11.2009 г. и Решение №473 от 29.01.2010 г./

 

16 А. Разглеждане, съгласуване и одобряване на проекти по част пътна и за временна организация на движението:

 1. Улица:
  1. С дължина до 300 м         – 60.00 лв./проект.
  2. С дължина над 300 м        – 120.00 лв./проект.

 

 1. Кръстовища:
  1. С площ до 200 кв.м.         -  60.00 лв./проект.
  2. С площ над 200 кв.м.       – 120.00 лв./проект.

 

16 Б. Разглеждане, съгласуване и одобряване на проекти за:

1. Пречиствателни съоръжения за отпадни води – 120.00 лв./проект. /изм. с Решение №274 от 06.03.2009 г./

2.ОТМЕНЕН  /с Решение №439 от 27.11.2009 г./

 

17. За осигуряване присъствието на представител на Община Хасково при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, на основание чл.157, ал.2 от ЗУТ – 100 лв. /изм. с Решение №646 от 26.01.2007 г./

 

18. За изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционни проекти от ЕСУТ – на база РЗП: 2 лв./кв.м., не по-малко от 300 лв. и не повече от 5000 лв. или 200% от т.16, т.16 а, т.16 б, като цените по т.16, т.16а и т.16б се увеличават с 30% при комплексен проект. /изм. с Решение №646 от 26.01.2007 г. и Решение №274 от 06.03.2009 г./

Забележка:

За изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционни проекти на нови мрежи на техническата инфраструктура:

А. L £ 100 м – 200 лв.

Б. 100 м < L £ 500 м – 500 лв.

В. 500 м < L£ 1000 м – 800 лв.

Г. L > 1000 м – 1200 лв.

/доп. с Решение №473 от 29.01.2010 г./

 

18 А. ОТМЕНЕН /с Решение №646 от 26.01.2007 г./

19.    ОТМЕНЕН / с Решение №646 от 26.01.2007 г./

19. За съставяне на протокол и издаване на разрешение за засипване на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, съгласно чл. 74, ал. 2 от  ЗУТ:

За сградни отклонения, които се изпълняват от и за сметка на възложителя на основния строеж, който се захранва и остават негова собственост – 1,00 лв./м, но не по малко от 50 лв.;

За общи мрежи и съоръжения – 5,00 лв., но не по малко от 100 лв.

/доп. с Решение №439 от 27.11.2009 г./

 

20.За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация или отказ за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж:

А.Жилищни сгради – на база РЗП0.50 лв./кв.м., /не по-малко от 300 лв. и не повече от 5 000 лв. /изм. с Решение №646 от 26.01.2007 г./

Б.Обществени сгради и сгради със смесено предназначение - на база РЗП – 2 лв./кв.м., не по-малко от 300 лв. и не повече от 5 000 лв. /изм. с Решение №646 от 26.01.2007 г. и Решение №274 от 06.03.2009 г./

 

В.Производствени сгради: на база РЗП – 1.50 лв./кв.м. не по-малко от 500 лв. и не повече от 5 000 лв. /изм. с Решение №646 от 26.01.2007 г. и Решение №274 от 06.03.2009 г./

 

Г.Други  строежи извън гореизложените: 300 лв. /изм. с Решение №646 от 26.01.2007 г./

Срок: 7 дни

 

         21. За издаване на заповед за временна организация на движението в гр.Хасково 100 лв.

         Срок: 14 дни

         /доп. с Решение №551 от 21.07.2006 г./

 

         22. За издаване заповед за специално ползване на пътищата от общинската пътна мрежа, съгласно Наредбата за общинските пътища – 100 лв.

         Срок: 14 дни.

/доп. с Решение №551 от 21.07.2006 г./