ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №14

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.10.2016 ГОД.

 

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №301

 

 

 

        На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.16, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково

 

       ОДОБРЯВА:

 

        Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на кв.634 и кв.636, гр.Хасково.

        С изменението на плана за улична регулация се премахват улици с осови точки 6, 49, 50 и улица с осови точки 11, 28 вследствие на което се премахват осови точки 49, 11 и 28.

        Изменят се улици с осови точки 47, 51 и улица с осови точки 50, 51, 52, 53, 54, 55, вследствие на което се изместват осови точки 50, 51, 52, 53, 54 и се поставя нова о.т. 3675. Не се променят габаритите на изменените улици.

        Вследствие на изменението на уличната регулация се образува нов урегулиран поземлен имот в кв.634, а именно УПИ VІІІ и се отрежда „за озеленяване”.

        Оформя се нов квартал с номер 919, затворен от улици с осови точки 51, 47, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52.

        В квартал 634 се изменят урегулирани поземлени имоти УПИ ІV за общ.обслужване и жил.нужди и УПИ V за общ.обслужване и жил.нужди.

        В квартал 636 се изменят урегулирани поземлени имоти УПИ ІV за общ.обслужване и жил.нужди и УПИ V за общ. обслужване и жил.нужди.

 

        Изменението на плана за регулация е показано с кафяви и зелени линии, надписи и щрихи в проекта.

 

        Съгласно чл.215 от ЗУТ Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез Община Хасково пред Хасковския административен съд.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                            /Таня Захариева/