ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №14

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.10.2016 ГОД.

 

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №293

 

 

 

 

        На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС,  във връзка с процедура по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС чл.54, ал.1, т.2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва:

 

 - 295/995 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.702.222 по КК на гр. Хасково (ж.р.“Кенана“), целият с площ от 995,00 кв.м., се продават на Ваня Петкова Костадинова, за сумата от  6 600,00 лв. без ДДС.

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                            /Таня Захариева/