ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №14

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.10.2016 ГОД.

 

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №291

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл. 34, ал. 4 от ЗОС, чл.47, ал.3 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост,  Общински съвет – Хасково реши:

 

Придаваемата по регулация част - общинска собственост към Поземлен имот №336 в кв.42  по кадастралния и регулационен план на с.Нова Надежда, Община Хасково, одобрен със Заповед №613/1981 г., с площ 408,00 кв.м., се продават на Илия Бончев Андонов от с.Нова Надежда, Община Хасково,  за сумата от 2 856,00 лева без ДДС.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/