ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №14

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.10.2016 ГОД.

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №290

 

I. На основание чл.21, ал.1, т 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС; чл.4, ал.2 и чл.60, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016 година и открива процедура за учредяване на правo на строеж за:

 

1. Изграждане на Гараж №21 със ЗП - 21 кв.м. /с размери 6м. x 3,5м./, в ПИ с идентификатор 77195.710.54 по КК на гр.Хасково /ж.к.“Орфей“/, с начална тръжна цена 1 175,00 лева без ДДС.

  

II.Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие, начина за обявяване и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за учредяване право на строеж за имоти – частна общинска собственост.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                          /Таня Захариева/