ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №14

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.10.2016 ГОД.

 

 

     РЕШЕНИЕ №288

 

 

         1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 11 от Наредба №7 от 29.12.2000 г. на МОН, Общински съвет – Хасково утвърждава функционирането на маломерни паралелки в учебните заведения на територията на Община Хасково за учебната 2016/2017 г., както следва:

 

Училище

Клас

Брой ученици

Съгласно Наредба                № 7/29.12.2000 г.

1.

ОУ „Св.св.Кирил и Методий” – гр.Хасково

I клас

14

Чл. 11, ал. 1, т. 2

 

 

 

 

 

2.

СУ „Васил Левски“

гр.Хасково

Х клас

17

Чл.11, ал.1, т.2

 

 

        2. Допълнителното финансиране на маломерни паралелки да се определи на база броя на учениците от информационната система „Админ“ на Министерството на образованието и науката, съгласно размера на единния разходен стандарт за един ученик, определен от Министерството на финансите и методиката зададена в чл.11, ал.3 – 6 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

                                              

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                              /Таня Захариева/