ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №14

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.10.2016 ГОД.

 

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №286

 

 

 

        1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.5 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок до 5 /пет/ години, следния недвижим имот – публична общинска собственост - павилион с площ 25.85 кв.м., находящ се на първи етаж  в сградата на СУ „Васил Левски“ гр.Хасково.

2. Упълномощава директора на СУ „Васил Левски“ - гр.Хасково, да предприеме необходимите действия за отдаване под наем на горепосочения имот в т.1, чрез публично оповестен търг, съгласно чл.77 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                         /Таня Захариева/