ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №14

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.10.2016 ГОД.

 

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №285

 

 

 

         На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и т.4.3 и 4.4 от Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05FМOP001-3.002-0111-C01,  Общински съвет – Хасково упълномощава Кмета на Община Хасково да издаде обезпечение под формата на запис на заповед за авансово плащане по Договор: №BG05FМOP001-3.002-0111-C01, “Осигуряване на топъл обяд на територията на община Хасково“ - Бенефициент по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България, в размер на 26 033,70 лева, представляващ 20% от стойността на договора.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                             /Таня Захариева/