ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №14

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.10.2016 ГОД.

 

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №282

 

 

 

    На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.346, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет - Хасково приема Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Хасково.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                           /Таня Захариева/