ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №14

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.10.2016 ГОД.

 

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №280

 

 

 

 

        На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя чл.3, ал.2, т.2 от Наредбата за реда и условията за отглеждане на животни в населените места на Община Хасково, както следва:

        §1 „Чл.3, ал.2, т.2 За притежание и отглеждане на животни по т.1 в по-големи количества от горепосочените, се подава Уведомление до Кмета на Община Хасково за издаване на Разрешение.”

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/