ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №14

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.10.2016 ГОД.

 

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №279

 

 

 

 

        На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково изменя чл.5 от Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Хасково, както следва:

        §1Чл.5 (1) При наследствен дял за един наследник на стойност до 250 000 лв. данък наследство не се дължи.

        (2) Размерът на данък върху наследствата поотделно за всеки наследник или заветник извън хипотезата на ал.1 е както следва:

         1. За братя и сестри и техните деца – 0,8 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;

         2. За лица извън посочените в т.1 – 6,6 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.“

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                              /Таня Захариева/