ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

                                                ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА

                  от Добри Беливанов – кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба  за условията и реда за вписване   на   общинските детски градини и 

                  центровете за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Хасково.

 

         Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

         Влизането в сила от 1 август 2016 г. на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), налага приемането на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община   Хасково. Съгласно чл.346, ал.1 от ЗПУО, във всяка община се създава и води регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, в които служебно се вписват общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие – въз основа на заповедта за тяхното откриване, преобразуване, промяна и закриване. В чл.346, ал.2 от ЗПУО е предвидено, че обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистъра, както и редът за вписване, се определят с наредба на съответния общински съвет. 

          С приемането на Наредбата ще се постигнат следните цели:

         - Изпълнение от местната власт на разпоредбата на чл.346 от Закона за предучилищното и училищното образование;

         - Систематизиране на информацията за общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие;

         - Възможност за публичен контрол от страна на родителите върху дейността на детските градини в Общината;

         - Достъпност и публичност на информацията за общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие. 

    

         Приемането на Наредбата за условията и реда за вписване на общинските детски градини и  центровете за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Хасково не изисква предвиждане на финансови средства в бъдеще, както и корекция в бюджета на Община  Хасково за 2016 г.

         С прилагането на  цитираната Наредба  се очакват следните резултати:

         - Създаден и приет от Общински съвет – Хасково нормативен акт на общинско ниво, в съответствие с действащото законодателство на Република България в областта на образованието;

         - Определени условия и ред за вписване на общинските детски градини и центровете за подпомагане личностното развитие в регистъра, както и обстоятелствата, които подлежат на вписване;

         - Хармонизиране на местното законодателство с националното в областта на образованието;

          - Публичност и възможност за предоставяне на допълнителна електронна услуга за населението. 

 

         Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет  Хасково да вземе следното

 

 

                                                               Р Е Ш Е Н И Е:

 

 

         На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.346, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет - Хасково приема Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Хасково.

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

     /Добри Беливанов/

 

 

 

 

                                                        НАРЕДБА

ЗА  УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ  НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В РЕГИСТЪР В ОБЩИНА ХАСКОВО

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) Настоящата Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие в регистър в  Община Хасково определя обстоятелствата, които подлежат на вписване в Регистъра на общинските детски градини и центровете за подкрепа за  личностно развитие на територията на община Хасково, (наричан по-нататък „регистър”),  както редът за вписване и воденето му.

        (2)  Регистърът  е публичен и се поддържа от община Хасково. .

Чл.2. (1) Регистърът  на  общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на община Хасково. се води по образец (Приложение №1).

            (2) В регистъра не се въвеждат данни, които представляват класифицирана информация.

 

 

II . РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА

 

Чл.3.  На вписване подлежат следните обстоятелства:

1. Наименование, адрес на сградата - собствена или предоставена за ползване от детската градина и центъра  за подкрепа за личностно развитие.

2. Година на основаването на детската градина/центъра за подкрепа за личностно развитие.

            3. Единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ

4. Юридически статут - вид, номер и дата на юридическия акт за създаване на детската градина/центъра за подкрепа за личностно развитие.

5. Данни за преобразуване/промяна - вид, номер и дата на последния акт за  преобразуване /промяна на детската градина/центъра за подкрепа за личностно развитие.

6. Форма на собственост

7. Източник на финансиране

8. Ръководство на детската градина/центъра за подкрепа за личностно развитие (позиция, имена).

9. Видове дейности, за които е регистрирана детската градина/центъра за подкрепа за личностното развитие.

10. Адрес, телефон, електронен адрес и официална интернет - страница.

11. Основание за заличаване на регистрацията

 

Чл.4. (1) Регистърът се поддържа като електронна база данни за подлежащите на вписване обстоятелства, както и на хартиен носител.

(2) Компютърната база данни се поддържа по начин, който да гарантира цялостта и защита на информацията в система срещу разрушение, неправомерно изменение и контролирания достъп за вписване и преразглеждане.

 

Чл.5.  (1) За вписване в регистъра директорът на детската градина/центъра за подкрепа за личностното развитие подава в Община Хасково заявление по образец, с приложени копия на документите, доказващи обстоятелствата, подлежащи на вписване (Приложение №2).

(2) В 7-дневен срок от настъпване на промяна в  обстоятелствата директорът на детската градина/центъра за подкрепа за личностното развитие подава в Община Хасково заявление за отразяване на промяната в регистъра (Приложение №3).

 

Чл.6. (1)  Действията по вписване и водене на регистъра са извършват от длъжностно лице, определено със заповед на кмета на Община Хасково.

(2) Длъжностното лице по ал.1 вписва и контролира данните, предоставени от общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностното развитие.

(3) В 3-дневен срок от подаденото заявление от страна на директора на детската градина/центъра за подкрепа за личностното развитие, длъжностното лице по ал.1 извършва  вписването или настъпилата промяна.

(4) Длъжностното лице по ал.1 поставя дата след всяко вписване и се подписва на хартиения носител.

(5) Длъжностното лице по ал.1 вписва в регистъра вх. № на заявлението за регистрация по реда на тяхното подаване.

(6) В хартиения носител на регистъра не се допускат изтривания и зачертавания. Техническите грешки, допуснати при вписването, се поправят от длъжностното лице със забележка.

(7) Регистърът и заявлението за вписване ведно с прилежащите документи се съхраняват от длъжностното лице по ал.1.

 

Чл. 7. (1) Последващите вписвания на нови обстоятелства се извършват без да се засяга информацията, съдържаща се в предходните вписвания.

(2) Всяко ново впиване на обстоятелство от даден тип отменя предишно вписано обстоятелство от същия тип. След извършване на вписването актуалното състояние на съответния информационен обект се представя с новото вписване.

(3) В регистъра се поддържа и съхранява информация за настъпилите промени във вписаните обстоятелства.

 

Чл.8. (1) За заличаване в регистъра директорът на детската градина/центъра за подкрепа за личностното развитие подава в Община Хасково заявление по образец, с мотиви за извършване на заличаването и приложени копия на документите, доказващи обстоятелствата за извършеното заличаване  (Приложение № 4).

(2) Заличаването в регистъра се извършва от длъжностното лице по ал.6 в случаите:

1. когато детската градина/ центърът за подкрепа за личностното развитие преустанови дейността си за повече от една учебна година;

2. при прекратяване дейността на юридическото лице.

 

Чл. 9. (1) Достъпът до регистъра е публичен и се реализира по начин, който гарантира сигурността на съхранение на данните в него.

(2) Достъпът до информация в регистъра се осигурява чрез официалната интернет-страница на Община Хасково или от длъжностното лице по чл.6.

 

 

                             ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1  Настоящата Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Хасково, е приета на основание чл.346 от Закона за предучилищното и училищното образование.

§2 Настоящата  Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие  в регистър в Община Хасково, може  да бъде изменяна и допълвана по реда на нейното   приемане.

§3 Настоящата Наредбата  за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Хасково, влиза  в сила  от учебната 2016/2017 година.

            §4 Настоящата Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Хасково, е приета с Решение №............................ на Общински съвет  - Хасково.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 към Чл.2. (1)

 

Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Хасково.

 

 

 

Заявление

( вх. №/дата)

Наименование на ДГ

Код по БУЛСТАТ

Форма на собственост

Източник на финансиране

Основание за откриване

Данни за преобразуване

Ръководство на ДГ

Адрес,телефон,електронен адрес,адрес в интернет

Условия за почасови, съботно-неделни и сезонни дейности

Основание за заличаване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 към Чл.5 ал.1

 

З А Я В Л Е Н И Е   З А  Р Е Г И С Т Р А Ц И Я 

по чл.1 от Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Хасково

 

……………….....................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

 

Длъжност

.......................................................................................................................................................

 

ОСНОВАНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

 

 

                 Моля,  ...............................................................................................................................

(наименование на юридическото лице)

 

да бъде вписан в Регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Хасково,  на основание чл.5, ал.1  от Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Хасково.

……………………………………………………………………………………………...……

………………………………………………………………………………………………...…

 

Моля, да бъдат вписани в Регистъра на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Хасково  следните данни:

 

 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

 

 

Населено място гр./с. .................................................., пощенски код ....................................

област ............................., община/..................................................................................

ж.к. .................................................., бул./ул./пл. ..................................................... № ............

 

тел: ……………………, факс: ………………….., e-mail: ………………………………….,

официална интернет-страница.................................................................................................

(Забележка: Посочва се адрес за кореспонденция на територията на страната с всички държавни институции.)

 

 

АДРЕС НА МЕСТОИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

 

Населено място гр./с. .................................................., пощенски код ....................................

област ............................., община/..................................................................................

 

ж.к. ..............................................., бул./ул./пл. …....................................................... № ........

.

 

 

 

 

Населено място гр./с. .................................................., пощенски код ....................................

област ............................., община ..................................................................................

ж.к. ..............................................., бул./ул./пл. …....................................................... № ........

.

 

 

ГОДИНА НА ОСНОВАВАНЕТО НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА/ЦЕНТЪРА ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

 

.......................................................................................................................................................................

 

ЕДИНЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД  ИЛИ КОД ПО БУЛСТАТ

 

..................................................................................................................................................................................

 

ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ- ВИД, НОМЕР И ДАТА НА ЮРИДИЧЕСКИЯ АКТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА/ЦЕНТЪРА ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

 

..................................................................................................................................................................................

 

ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ

 

..................................................................................................................................................................................

 

 

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ

..................................................................................................................................................................................

 

РЪКОВОДСТВО НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА/ЦЕНТЪРА ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

 

..................................................................................................................................................................................

 (позиция, имена)

 

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО Е РИГИСТРИРАНА ДЕТСКАТА ГРАДИНА/ЦЕНТЪРА ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

 

…………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………….

 

 

ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ ИСКАНОТО ВПИСВАНЕ

 …………...........................................................................................................................................…………...................................................................................................................................

                                                                                               ЗАЯВИТЕЛ:

................ 20…… г.                                                                                        …………………..

                                                                                                                         (подпис и печат)

 

 

Приложение 3 към Чл.5, ал.2

 

З А Я В Л Е Н И Е   ЗА   ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА

по реда на Наредбата за  условията и реда за вписване на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Хасково

 

 

………………………...……………………………………………………. ………………….

(трите имена,  длъжност)

......................................................................................................................................................

представляващ

 

………...……………………………………………..………………………………………

 

..................................................................................................................................................

(наименование на детската градина/център за подкрепа на личностното развитие , адрес)

 

.................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

     Моля, да бъдат отразени в Регистъра на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на община Хасково настъпилите промени в обстоятелствата на детската градина/център за подкрепа за личностното развитие по следните причини :

………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………......

…..................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………….....

…..................................................................................................................................................

(посочват се настъпилите  промени и причини)

 

     Прилагам следните документи:

    

......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

 

 

                                                                    ПОДПИС :

  ……………20……г.                                                            ………..……………….

                                                                                                         (подпис и печат)

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 към Чл.8, ал.1

 

 

З А Я В Л Е Н И Е   ЗА   З А Л И Ч А В А Н Е

по реда на Наредбата за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Хасково

 

 

………………………...……………………………………………………. ………………….

(трите имена,  длъжност)

......................................................................................................................................................

представляващ

 

………...……………………………………………..………………………………………

 

..................................................................................................................................................

(наименование на детската градина/център за подкрепа за личностното развитие , адрес)

 

.................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

     Моля, детската градина/център за подкрепа за личностното развитие да бъде заличен/а от Регистъра на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на община Хасково   по следните причини :

………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

 

     Прилагам следните документи:

    

......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

 

 

                                                                    ПОДПИС :

  ……………20……г.                                                            ………..……………….

                                                                                                         (подпис и печат)