ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО: Изменение на чл.3, ал.2, т.2 от Наредбата за реда и условията

                   за отглеждане на животни в населените места на Община Хасково.

 

         Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

         Със свое Решение №214 от 22.07.2016 г., Общински съвет – Хасково прие Наредба за реда и условията за отглеждане на животни в населените места на Община Хасково. С  Наредбата се определят реда, начина и условията за отглеждане на селскостопански животни, включително и на животни, отглеждани с нестопанска цел в населените места на община Хасково, както и на територията извън регулация на общината.  

         В чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредбата е определен разрешеният брой за отглеждане на селскостопански животни и птици в поземлени имоти по райони.

         Чл.3, ал.2, т.2 от цитираната Наредба гласи: „За притежание и отглеждане на животни по т.1 в по-големи количества от горепосочените, се изисква писмено разрешение от кмета на Община Хасково и писмено съгласие на всички собственици на съседни имоти в радиус от 200 метра по въздушен път.”

За селата в община Хасково, радиус от 200 метра по въздушен път е прекалено голямо разстояние. Също така там има много изоставени имоти, които не се стопанисват и това прави невъзможно получаването на съгласие от всички съседи.

         Предвид изложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

                                               Р Е Ш Е Н И Е:

         На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя чл.3, ал.2, т.2 от Наредбата за реда и условията за отглеждане на животни в населените места на Община Хасково, както следва:

         §1 „Чл.3, ал.2, т.2 За притежание и отглеждане на животни по т.1 в по-големи количества от горепосочените, се подава Уведомление до Кмета на Община Хасково за издаване на Разрешение.”

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

         /Добри Беливанов/