ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

 

                                            ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

                         от Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията

                  за управление и разпореждане с общинските жилища на

                  територията на община Хасково.

 

 

           Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

           Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково е приета с Решение №213 от 22.07.2016 г.

           В чл.7, ал.1, т.3 от нея е определено, че в резервните общински жилища могат да се настаняват семейства, в които са налице остри социални и/или здравословни проблеми. Предлагам да се допълни в същата точка текст, че е необходимо да се представи становище от Дирекция „Хуманитарни дейности и обслужване на населението“, Отдел „Здравеопазване и социални дейности“ на община Хасково, за определяне степента на проблема и необходимостта от общинско жилище за съответното семейство.

          В чл.10, ал.2, т.6 от Наредбата е определено, че семейства, в които заявителят е с трайно намалена работоспособност над 90% се дават 2 точки при подреждане в групи за картотекиране. Поради факта, че съществуват заболявания с над 90% намалена работоспособност, при които лицето може да извършва лека физическа дейност, както и такива с под 90%, но не могат да се движат без чужда помощ, предлагам да се измени и допълни, че заявителят трябва да е с намалена работоспособност над 70% с чужда помощ.

         В чл.11, ал.5 от Наредбата е определено, че когато жилището надвишава нормите по ал.1–3 с повече от 10%, за жилищната площ над допустимата се заплаща наемна цена в двоен размер. Предлагам този текст да отпадне, с оглед на обстоятелството, че целта на Наредбата е да задоволява потребностите на лицата, нуждаещи се от общински жилища и тези проценти не следва да влияят съществено върху наемната цена на общинското жилище. Още повече, че наемателите заплащат наемна цена за всеки ползван кв.м. жилищна площ.

         В чл.21, ал.1 и ал.5 от Наредбата са определени наемните цени на жилищата, които община Хасково отдава под наем. В ал.1 е заложено наемната цена за жилищата (апартаменти) да бъде 1,00 лв. за 1 кв.м. без ДДС полезна площ, коригирана със съответните проценти, съгласно Приложение №1 към чл.34, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

         В ал.5 са определени наемните цени за жилищните сгради, както следва: за I-ва зона – 1,80 лв. за 1 кв.м. без ДДС; за II-ра зона – 1,60 лв. за 1 кв. м. без ДДС; за III-та зона – 1,20 лв. за 1 кв. м. без ДДС; за IV-та и V-та зони – 1,00 лв. за 1 кв. м. без ДДС.

След подадени няколкократно писмени и устни жалби заради получения висок наем, предлагам изменение на цените, както следва: наемната цена за жилищата (апартаменти) да бъде 0,70 лв. за 1 кв. м. без ДДС, за жилищните сгради: за I-ва зона – 0,90 лв. за 1 кв. м. без ДДС; за II-ра зона – 0,80 лв. за 1 кв. м. без ДДС; за III-та зона – 0,70 лв. за 1 кв. м. без ДДС; за IV-та и V-та зони – 0,60 лв. за 1 кв. м. без ДДС.

        В чл.24, ал.2 от Наредбата е определено, че продажната цена на общинските жилища, които могат да се продават на наематели, настанени в тях по административен ред е данъчната оценка на жилището, умножена с коефициент 1.5. С оглед на това, че общинските жилища, включени във фонд „Продажба“ се намират в различни зони на град Хасково и не е редно да бъдат оценявани еднакво, би следвало да се разпределят жилищата по следния начин:

        - ж.к. „Орфей“, ул. „Акация“, ул. „Изток“ и бул. „Васил Левски“ да се пресмятат с коефициент 1.1;

        - ж.к. „Бадема“ и ул. „Червена стена“ – с коефициент 1.2;

        - всички останали общински жилища – с коефициент 1.5.

 

      Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

                                               Р Е Ш Е Н И Е:

 

 

      I. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково изменя и допълва Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково, както следва:

      § 1. чл.7, ал.1, т.3  „Семейства, в които са налице остри социални и/или здравословни проблеми, след приложено становище от Дирекция „Хуманитарни дейности и обслужване на населението“, Отдел „Здравеопазване и социални дейности“ на община Хасково;“

 

      § 2. чл.10, ал.2, т.6 Семейства, в които заявителят е с трайно намалена работоспособност над 70% с чужда помощ – 2 точки;“

 

     § 3. Отпада чл.11, ал.5.

 

     § 4. чл.21, ал.1 „Наемната цена за жилищата по тази наредба се определя на 0,70 лв. за 1 кв. м. без ДДС полезна площ, коригирана със съответните проценти, съгласно Приложение № 1 към чл. 34, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.“

 

    § 5. чл. 21, ал. 5 „Наемната цена за жилищни сгради се определя както следва:

- I-ва зона – 0,90 лв. за 1 кв. м. без ДДС;

- II-ра зона – 0,80 лв. за 1 кв. м. без ДДС;

- III-та зона – 0,70 лв. за 1 кв. м. без ДДС;

- IV-та и V-та зони – 0,60 лв. за 1 кв. м. без ДДС.

 

   § 6. чл. 24, ал. 2 „Продажната цена на общински жилища, които могат да се продават на наематели, настанени в тях по административен ред се определя, както следва:

    1. за ж.к. „Орфей“, ул. „Акация“, ул. „Изток“ и бул. „Васил Левски – данъчната оценка на жилището умножена с коефициент 1.1;

    2. за ж.к. „Бадема“ и ул. „Червена стена“ – данъчната оценка на жилището умножена с коефициент 1.2;

    3. за всички останали общински жилища – данъчната оценка на жилището умножена с коефициент 1.5.“

 

 

 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

       /Добри Беливанов/