ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА

 

от Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО: Изменение на чл.5 от Наредбата за определяне размера

                   на местните данъци в Община Хасково.

                 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

          На основание чл.1, ал.2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, Общински съвет – Хасково със свое Решение №30 от 25.01.2008 г., е приел Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Хасково. Впоследствие Наредбата е изменена и допълвана неколкократно с  Решения №175 от 18.07.2008 г.; №239 от 19.12.2008 г.; №34 от 29.12.2015 г.; №178 от 24.06.2016 г.

          В чл.5 от цитираната Наредба, е определен размера на данък върху наследствата поотделно за всеки наследник или завестник, както следва:

1. За братя и сестри и техните деца – 0,8 на сто за наследствен дял.

2. За лица извън посочените в т.1 – 6,6 на сто за наследствен дял.

          С Решение №225 от 03.10.2016 г.  по адм.дело №248/2016 г. Административен съд – Хасково по протест на Прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково на основание чл.186, ал.2, вр. ал.1 от АПК, отменя изцяло чл.5, т.1 и т.2 от Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Хасково.

           Мотивите са следните:

           При извършена проверка на цитираната Наредба е установено несъответствие на регламентираните в нея правила за определяне на данък наследство по чл.5, т.1 и т.2, с нормативната уредба в чл.36 от ЗМДТ. Със Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ, (обн. в ДВ бр.110/2007 г.) в чл.36 е предвидено размера на данъчната ставка да се определя с решение на общинския съвет в границите, посочени от законодателя, но с предвиден необлагаем праг на данъчна основа – при наследствен дял, оценен до 250 000 лв., т.е. според действащата редакция на чл.36 от ЗМДТ при наследствен дял на стойност до 250 000 лв. данък наследство не се плаща, а определените данъчни ставки в проценти, в границите по чл.36, т.1 и т.2 от ЗМДТ следва да се отнасят за случаите, при които наследственият дял е оценен над 250 000 лв.

        В разпоредбите на чл.5, т.1 и т.2 от Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Хасково не е предвиден необлагаемия праг при наследствен дял до 250 000 лв., което прави лицата по чл.5, т.1 и т.2 от Наредбата, като данъчно задължени субекти във всички случаи на наследяване и независимо от стойността на формирания наследствен дял, а това е в противоречие с разпоредбата на чл.36, т.1 и т.2 от ЗМДТ.

        Цитираните норми от ЗМДТ в настоящата им редакция гласят следното: „Общинският съвет определя с наредбата по чл.1, ал.2 размера на данъка поотделно за всеки наследник или заветник, както следва:

1. (изм.ДВ, бр.105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) за братя и сестри и техните деца – от 0,4 до 0,8 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;

2. (изм.ДВ, бр.105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) за лица извън посочените в т.1 – от 3,3 до 6,6 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.“

            Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Хасково представлява подзаконов акт, който има предназначение да детайлизира или доурегулира разпоредбите на закона като нормативен акт от по-висока степен. Поради това нейните разпоредби следва да бъдат съобразени със закона, в чиято връзка същата се издава, като стриктно се придържат към неговата рамка и са в съответствие с неговото съдържание.

           При определяне размера на данъка върху наследствата, текстовете в Наредбата са съобразени с регламентираните в закона минимални и максимални граници по категории наследници. Същевременно и в т.1, и в т.2 на чл.5 от Наредбата не е предвидено, че определените размери се отнасят „за наследствен дял над 250 000 лв.“, каквато е регламентацията на ЗМДТ по отношение и на двете категории наследници (заветници). Липсата на предвиденото в чл.36, т.1 и т.2 от ЗМДТ изключение в оспорените разпоредби на Наредбата създава впечатление, че същото не се прилага и че данъкът се дължи и при наследствен дял под 250 000 лв., какъвто не е смисъла на закона. В тази си редакция разпоредбите от Наредбата се отклоняват от регламентацията,  въведена със ЗМДТ, поради което създават неяснота и правна несигурност при прилагането на закона.

  Предвид изложените съображения, поради несъответствието на текста на чл.5 от Наредбата на нормативен акт от по-висока степен, протестираната норма се явява незаконосъобразна и се отменя изцяло.  Поради това следва Общински съвет – Хасково да приеме правна разпоредба, която отговаря на изискванията на закона.

        Във връзка с изложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

                                                                Р Е Ш Е Н И Е:

 

        1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково изменя чл.5 от Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Хасково, както следва:

        §1Чл.5 (1) При наследствен дял за един наследник на стойност до 250 000 лв. данък наследство не се дължи.

        (2) Размерът на данък върху наследствата поотделно за всеки наследник или заветник извън хипотезата на ал.1 е както следва:

1. За братя и сестри и техните деца – 0,8 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;

2. За лица извън посочените в т.1 – 6,6 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.“

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

        /Добри Беливанов/