ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА

 

от Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО: Допълнение на Наредбата за определяне размера на

                  местните данъци в Община Хасково.

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

 Съгласно чл.61ф, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, (ДВ, бр.32 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.), Общинският съвет определя годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в граници от 300 лв. до 1000 лв., в срок до 31 октомври на предходната година.

Със свое Решение №250 от 16.09.2016 г., Общински съвет – Хасково отмени таксата, която бе определена в т.5 на чл.56 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, а именно: “За местостоянка на таксиметрови автомобили на месец - 25.00 лв.“

На основание чл.61ф, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет – Хасково прие Решение №251 от 16.09.2016 г., с което бе допълнена Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Хасково, като се създаде нов чл.9 с текст: „Годишният размер на данък върху таксиметров превоз на пътници да бъде в размер на 360.00 лв.”

Със Заповед №АК-04-20 от 30.09.2016 г., Областният управител на област с административен център град Хасково оспорва разпоредбата на новия чл.9 от Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Хасково, приета с Решение №251 от 16.09.2016 г.  на Общински съвет – Хасково.

Като мотив в заповедта е посочено, че цитираното решение е взето във вариант, различен от обективирания в Докладната записка на кмета на Община Хасково, обявена в официалния сайт на Община Хасково. 

Видно от направената справка с електронната страница на Община Хасково, в проекта за допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Хасково, е заложено размерът на данъка по чл.61ф, ал.1 от ЗМДГ да бъде 460 лв. В хода на заседанието на Общински съвет – Хасково, при обсъждане на проекта за решение, е предложен и приет окончателният размер на данъка да бъде 360 лв.

Размерът на данъка е съществен елемент от проекта за допълнение на Наредбата и промяната му води след себе си и необходимостта от ново обществено обсъждане, каквато всъщност е волята на законодателя. В противен случай се възпрепятства и реално не се създава възможност за запознаване на заинтересованите лица с проекта и представяне от тяхна страна на предложения и становища по него.

        Във връзка с изложеното и поради това, че  срока за приемане на данък върху таксиметров превоз на пътници е до 31 октомври 2016 г., предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

                                         Р Е Ш Е Н И Е:

 

        1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.1, ал.2 и чл.61ф, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет - Хасково допълва Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Хасково, като създава нов чл.9 с текст:

 

        §1 “Чл.9 Годишен размер на данък върху таксиметров превоз на пътници – 360.00 лева.”

 

 

        2. Решението влиза в сила от 01.01.2017 г.

 

 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

        /Добри Беливанов/