Общински съвет - Хасково


Протокол №13 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.09.2016 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.61 ал. 3 от НУРОС и чл.15 от Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на НУРОС, Общински съвет – Хасково отстъпва право на строеж за 4,30 кв.м. площ за пристрояване към самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.723.336.1.5, находящ се в сграда с идентификатор 77195.723.336.1, построена върху имот частна общинска собственост - Поземлен имот с идентификатор 77195.723.336 по КК на гр.Хасково (ул.“Г.С.Раковски“№1), на Бехиде Мюмюн Чаушева, действаща като ЕТ„БЕХИ - Бехиде Чаушева“, ЕИК 108019701, за сумата от 301,00 лева без ДДС.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/