Общински съвет - Хасково


Протокол №13 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.09.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на неурегулираната част от територията на ж.р. „Кенана”, гр.Хасково.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/