Общински съвет - Хасково


Протокол №13 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.09.2016 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково изменя и допълва т.4 и т.5 от Решение №102 от 25.03.2016 г. на Общински съвет – Хасково, както следва:

4. „Широколистната дървесина до 9000 плътни куб.м. по чл.71, ал.1, ал.2 от Наредбата да се продава по ценоразпис на населението. Кметовете на населени места да изготвят списъци на лицата, които желаят да закупят дърва за горене до 3(три) пространствени куб.м. на домакинство, по продажни цени съгласно т.5. В списъците да се впишат трите имена, постоянния адрес или настоящия адрес по лична карта на не повече от един член на домакинство, както и количеството дървесина, което лицето има право да закупи по утвърдени цени от временен склад, както и сумите за услугата транспорт, товарене и разтоварване. Средствата за заплащането на дървесината, транспорта, товаренето и разтоварването да се организират и събират от кметовете на населените места съгласно график, обвързан с процедурите за добив на дървесина. Събраните суми по изготвените списъци след съгласуване със секретаря или ресорния заместник-кмет на община Хасково, се внасят в касата на ОП „Общинско лесничейство“ – гр.Хасково”.

„5. Утвърждава стойността на дървата за горене за населението, доставени до адрес в размер на 51,70 лв. без ДДС за 1 пр. куб.м. и на вършината от сечище в размер на 3 лв. без ДДС за 1 пр. куб.м. за твърди широколистни и в размер на 42.40 лв. без ДДС за 1 пр.куб.м. и на вършината от сечище в размер на 2 лв. без ДДС за 1 пр.куб.м. за меки широколистни и акация.

Отпадъчната излишна дървесина от сечищата да се продаде на жители от съседните общини по цени, определени с Решение №102 от 25.03.2016 г. на Общински съвет – Хасково, при спазване разпоредбите на Закона за горите”.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/