Общински съвет - Хасково


Протокол №13 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.09.2016 г.


На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково променя бюджета на Община Хасково, както следва:

1. Променя разходната част на бюджета на Община Хасково, представляващ увеличение на бюджета на ОП „Общинско лесничейство” – гр.Хасково:

 

Параграф Предвидено Да стане Разлика в лв.

§10-20 Разходи за външни услуги

163 061 559 942 396 881 

2. Приема актуализация на плана на приходите на община Хасково в частта на местни приходи:

 

 

Параграф Предвидено Да стане Разлика в лв.

§24-04 Продажба на услуги, стоки и продукция

897 00 1 293 881 396 881

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/