Общински съвет - Хасково


Протокол №13 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.09.2016 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОС; чл. 61, ал. 2 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и чл.15 от Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на НУРОС, Общински съвет – Хасково учредява право на строеж за 42,21 кв.м. площ за пристрояване към сграда с идентификатор 77195.728.105.1, построена върху ПИ с идентификатор 77195.728.105 по КК на гр.Хасково (ул. „Подвиг“ №1) за обект: „Пристройка за гараж към жилищна сграда“ в полза на Севда Михайлова Маринова, за сумата от 1688,40 лв. без ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/