Общински съвет - Хасково


Протокол №13 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.09.2016 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.4, ал.2, от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет - Хасково:І. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 година, както следва:1. Стая №1 и 2 /преходни/, находящи се на четвърти етаж от сграда ул.“Ивайло“1, гр.Хасково, с обща площ 33,65 кв.м.; месечен наем – 135,00 лв. без ДДС, за офис.2. Стая №3, находяща се на четвърти етаж от сграда ул.“Ивайло“1, гр.Хасково, с площ 13,60 кв.м.; месечен наем – 55,00 лв. без ДДС, за офис.3 Стая №4, находяща се на четвърти етаж от сграда ул.“Ивайло“1, гр.Хасково, с площ 13,60 кв.м.; месечен наем – 55,00 лв. без ДДС, за офис.4. Стая №5, находяща се на четвърти етаж от сграда ул.“Ивайло“1, гр.Хасково, с площ 13,60 кв.м.; месечен наем – 55,00 лв. без ДДС, за офис.5. Стая №6, находяща се на четвърти етаж от сграда ул.“Ивайло“1, гр.Хасково, с площ 13,60 кв.м.; месечен наем – 55,00 лв. без ДДС, за офис.6. Стая №7, находяща се на четвърти етаж от сграда ул.“Ивайло“1, гр.Хасково, с площ 13,60 кв.м.; месечен наем – 55,00 лв. без ДДС, за офис.7. Стая №8, находяща се на четвърти етаж от сграда ул.“Ивайло“1, гр.Хасково, с площ 20,80 кв.м.; месечен наем – 84,00 лв. без ДДС, за офис.8. Стая №9, находяща се на четвърти етаж от сграда ул.“Ивайло“1, гр.Хасково, с площ 26,80 кв.м.; месечен наем – 108,00 лв. без ДДС, за офис.9. Стая №10, находяща се на четвърти етаж от сграда ул.“Ивайло“1, гр.Хасково, с площ 12,20 кв.м.; месечен наем – 50,00 лв. без ДДС, за офис.10. Стая №11, находяща се на четвърти етаж от сграда ул.“Ивайло“1, гр.Хасково, с площ 12,60 кв.м.; месечен наем – 51,00 лв. без ДДС, за офис.11. Стая №12, находяща се на четвърти етаж от сграда ул.“Ивайло“1, гр.Хасково, с площ 12,60 кв.м.; месечен наем – 51,00 лв. без ДДС, за офис.ІІ. Датите за провеждане на първоначални и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за отдаване под наем на имот - общинска собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/