Общински съвет - Хасково


Протокол №13 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.09.2016 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.4 и ал.5 от ЗОС и чл.70, ал.1 и ал.2 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет - Хасково:1. Предоставя право на безвъзмездно ползване на имот – публична общинска собственост, представляващ: помещения, находящи се в с.Узунджово, община Хасково, представляващи двуетажна сграда с площ 112 кв.м., за нуждите на Народно читалище „Пенко Пенков - 2013“ – с.Узунджово, община Хасково. Ползвателят заплаща за своя сметка всички консумативни разходи по ползването на имота.2. Възлага на Кмета на Община Хасково до предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно ползване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/