Общински съвет - Хасково


Протокол №13 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.09.2016 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.4 и ал.5 от ЗОС и чл.70, ал.1 и ал.2 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет - Хасково:1. Удължава срока за безвъзмездно ползване на имот – частна общинска собственост, представляващ: помещения с площ от 90 кв.м., находящи се на втори етаж в североизточната част на сграда Бизнесцентър 2, гр.Хасково, ул. “Цар Освободител“ 2, сключен между Община Хасково и Българска телеграфна агенция - София, със срок на ползване 5 /пет/ години. Ползвателят заплаща за своя сметка всички консумативни разходи по ползването на имота.2. Възлага на Кмета на Община Хасково до предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно ползване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/