Общински съвет - Хасково


Протокол №13 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.09.2016 г.
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл.4, ал.2, и чл.45, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016 година и открива процедура за продажба с публичен търг на:1. УПИ ХII в кв.5 по плана на с.Клокотница, Община Хасково с площ 860,00 кв.м., с начална тръжна цена 14700,00 лева без ДДС.2. УПИ I в кв.4 по плана на с.Стамболийски, Община Хасково с площ 645,00 кв.м., с начална тръжна цена 14500,00 лева без ДДС.3. УПИ I в кв.7 по плана на с.Манастир, Община Хасково с площ 1130,00 кв.м., с начална тръжна цена 16300,00 лева без ДДС.4. УПИ ХII в кв.8 по плана на с.Манастир, Община Хасково с площ 637,00 кв.м., с начална тръжна цена 8 000,00 лева без ДДС.5. УПИ II в кв.38 по плана на с.Орлово, Община Хасково с площ 692,00 кв.м., с начална тръжна цена 6 200,00 лева без ДДС.6. УПИ IV в кв.5 по плана на с.Конуш, Община Хасково с площ 993,00 кв.м., с начална тръжна цена 14300,00 лева без ДДС.7. Поземлен имот с идентификатор 77195.719.347 по КК на гр.Хасково, ул.“Панорама“ / до ул.“Панорама“ №20 / ,с площ 322,00 кв.м.,с начална тръжна цена 28 200,00 лева без ДДС.8. Поземлен имот с идентификатор 77195.716.529 по КК на гр.Хасково, ул.“Банска“ /срещу ул.“Банска“№ 84/,с площ 1 212,00 кв.м., с начална тръжна цена 88 000,00 лева без ДДС.9. Поземлен имот с идентификатор 77195.713.258 по КК на гр.Хасково, ул.“Княз Борис I“№29, с площ 298,00 кв.м.,с начална тръжна цена 30 000,00 лева без ДДС.II. Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие, начина за обявяване и продажба, и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за продажба на обекти – частна общинска собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/