Общински съвет - Хасково


Протокол №13 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.09.2016 г.
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя чл.29 на Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково, като текста продобива следната редакция:1. В чл.29, ал.1 думата „инвалиди“ в края на изречението се замества от думите „хора с увреждания“.2. Ал.2 Броя на достъпните места за паркиране на автомобили на хора с увреждания се определя съгласно Наредба № 4 на Министерството на регионалното развитие и благоуспройството от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, както следва:- най-малко три места за паркиране се предвиждат в паркингите с до 50 места;- най-малко 4 на сто от общия брой на местата за паркиране се предвиждат в паркингите с повече от 50 места;- най-малко 10 на сто от местата за паркиране се предвиждат в паркингите към сгради, предназначени за лечебни, социални, рехабилитационни, спортни и производствени дейности, административни сгради. Ако към сградите няма паркинги, местата за паркиране на хора с увреждания се обособяват в близост, където е възможно и няма противоречие със Закона за движение по пътищата.2.3. Алинеи 2, 3, 4 и 5 от чл. 29 на настоящата Наредба, стават съответно алинеи 3, 4, 5 и 64. Задължава кмета на община Хасково да приведе в изпълнение промените в Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково, най-късно един месец след влизането в сила на промените.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/