Общински съвет - Хасково


Протокол №13 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.09.2016 г.
1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково отменя т.5 на чл.56 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.2. Решението влиза в сила от 01.01.2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/