Общински съвет - Хасково


Протокол №13 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.09.2016 г.
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с §10 (1) от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет – Хасково реши:1. Приема промяна на финансиращия орган на Професионална гимназия по селско стопанство и транспорт „Н.Й.Вапцаров” - Хасково от бюджета на МОН към бюджета на община Хасково, считано от 01.09.2016 г.2. Приема промяна на статута на Професионална гимназия по селско стопанство и транспорт „Н.Й.Вапцаров” – гр.Хасково и я обявява за общинска.3. Възлага на Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия, свързани с придобиване в собственост на управляваните от Професионална гимназия по селско стопанство и транспорт „Н.Й.Вапцаров” – гр.Хасково държавни имоти.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/