Общински съвет - Хасково


Протокол №13 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.09.2016 г.
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Хасково приема актуализираното разпределение на промените по бюджета на Община Хасково към 30.06.2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/