Общински съвет - Хасково


Протокол №13 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.09.2016 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково гарантира, че за проект „Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково“, по Оперативна програма „Региони в растеж“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” с наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.012 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Хасково”, е осигурена неговата устойчивост и че видът и предназначението на долуописаните обекти, предмет на интервенция, няма да бъде променян за период не по-малък от 5 години след крайното плащане към бенефициента:
  • Обект "Благоустрояване на междублокови пространства в ж.к. Бадема - кв. 613 ПИ 77195.717.2 и 77195.717.14";

  • Обект "Благоустрояване на междублокови пространства на бл. 30 и южно от бл. 34 в ж.к. Орфей - част от кв. 633";

  • Обект "Благоустрояване на междублокови пространства между улици "Тутракан", "Булаир", "Одрин" и южно от ул. "Иван Асен ІІ" - кв. 325 и кв. 326";

  • Обект "Детска площадка в междублоково пространство ул. Атон, кв. 382";

  • Обект "Благоустрояване на междублокови пространства на бл. 28, 32 и 33 в ж.к. Орфей - част от кв. 644 и 645.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/